FrågaAVTALSRÄTTRättsverkningar vid avtalsbrott23/03/2019

Vem har rätt till handpenningen när ett köp av lös egendom inte blir av då köparen dragit sig ur på grund av brister i varan som upptäckts vid undersökningen innan köpet skulle ha fullföljts?

Jag såg en annons på blocket. Det var en privatperson som sålde sin husbil. Vid kontakt berättade säljaren att flera köpare visat sitt intresse. Jag erbjöd då att lägga 10% av köpesumman som en garantideposition/ handpenning för att visa att jag var genuint intresserad av att få se bilen för ev köp.

Köparen lovade då att informera mig innan han sålde till någon annan så att jag då kunde vara med i ev budgivning. Jag åkte till säljaren dagen efter för att titta närmare på bilen samt attdå betala resterande summa om jag bestämde mig för att köpa.

Vid inspektion av husbilen visade det sig att innertaket hade en allvarlig fuktskada. Isoleringsmaterielet var blött och " ruttet". När jag påtalar detta för säljaren förnekar han kännedom om detta

Jag väljer då att inte köpa bilen och åker därifrån. Nu vägrar säljaren betala tillbaka depositionen då han anser att den är förverkad

Han säger att han har rätt att behålla den som ersättning för att jag ej köpte samt för den skada han anser att jag gjort i samband med inspektionen.

Hur gör jag för att få tillbaka mina pengar? Polisanmälan?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du rätt att få tillbaka handpenningen?
Handpenning är en vanligt förekommande företeelse som kan vara olika utformade och därmed få olika rättslig betydelse. Knäckfrågan i ditt fall är om du har rätt att få handpenningen tillbaka, eller motsvarande huruvida säljaren har rätt att behålla den.

I detta fall handlar det om handpenning vid köp av så kallad lös egendom. För att komma fram till om du har rätt till handpenningen finns det vissa omständigheter som bör utredas och tas hänsyn till. Det är dessa jag ska gå igenom i det följande.

Det verkar som sagt inte vara helt klart vad ett handpenningavtal har för rättslig betydelse. Vad som gäller kan dessutom skifta beroende på vad om avtalats kring handpenningen. Avgörande bör dock vara omständigheterna i det enskilda fallet.

Till att börja med borde utgångspunkten vara att du har rätt att få handpenningen tillbaka, såvida ni inte redan hade ingått ett bindande köpeavtal. Detta verkar ni inte ha gjort i denna situation, och du bör därför som utgångspunkt ha rätt att få hela handpenningen tillbaka.

En omständighet som dock skulle tala till din nackdel är om ni avtalat om att handpenningen ska förverkas vid det fall att du som köpare drar dig ur köpet. En sådan förverkandeklausul skulle dock kunna se lite olika ut och vara villkorad på något speciellt sätt. Som jag förstår det kom ni dock inte uttryckligen överens om att handpenningen automatiskt skulle förverkas vid uteblivet köp.

En annan anledning som kan ge köparen rätt till att behålla handpenningen är att säljaren lidit skada på grund av att du inte fullföljt köpet. Det är detta som brukar vara själva syftet och funktionen med handpenning. Nämligen att säljaren, vid uteblivet köp, ska kunna tillgodose sig eventuell ersättning för eventuella skador hen lidit på grund av att köparen dragit sig ur affären. Säljaren ska i sådant fall få behålla så mycket av handpenningen som behövs för att få full ersättning för de skador som köparen orsakat på grund av att hen dragit sig ur affären. Resten av handpenningen, om det blir något kvar, ska dock i regel återlämnas till köparen.

Så här långt kan vi alltså säga att utgångspunkten är att du ska få tillbaka pengarna, men att säljaren från handpenningen först ska få ta så mycket från den som behövs för att få ersättning för de skador som hen åsamkats på grund av du dragit dig ur affären.

Men innan vi kommer till frågan huruvida säljaren av dig åsamkats ersättningsgilla skador bör man fråga sig om det är ditt fel att köpet inte kom till stånd. Säljaren ska ju endast få ersättning för skador som orsakats om köpet inte kommer till stånd på grund av dig som köpare.

I detta fall verkar det dock inte som att det är ditt fel att köpet inte kommit till stånd. Köpet kom ju nämligen inte till stånd för att det fanns väsentliga brister i varan som säljaren inte upplyst dig om innan. I detta fall verkar det dessutom ha varit en för säljaren uppenbar brist som hen inte kunde ha förväntat sig att du skulle ha accepterat i varan, särskilt med tanke på att bristen verkar vara mycket väsentlig. Man kan säga att det varit annorlunda om du dragit dig ur endast för att det fanns en liten repa någonstans på husbilen, trots att den i övrigt var i gott skick. Då hade man snarare kunnat anse att det var ditt fel att köpet inte kommit till stånd, eftersom att bristen då varit närmast obetydlig.

Såhär långt i bedömningen borde det alltså stå ganska klart att du ska ha rätt att få all ersättning tillbaka. Utgångspunkten är ju att du ska ha rätt till all handpenning tillbaka i en sådan här situation. Det finns heller inget som talar för att man ska avvika från den här utgångspunkten, eftersom det inte verkar ha varit ditt fel att affären inte kom till stånd.

Säljarens invändning att du skadat husbilen är förmodligen ganska löjligt. Som jag förstår det har du "skadat" den vid undersökningen då du hittade fuktskadan. Du har alltså "skadat" husbilen på ett ställe som redan var helt förstört och ändå hade behövts repareras. Enligt min uppfattning saknar hans invändning alltså helt fog för sig.

Hur ska du göra för att få tillbaka handpenningen?
För det första kan sägas att det enligt min uppfattning är osannolikt att en polisanmälan skulle leda någonstans. Som jag ser det är detta en i princip rent civilrättslig tvist, vilket jag förmodar att även polisen skulle säga och därmed inte gå vidare med någon utredning av ärendet. Du kan dock självklart försöka med att polisanmäla händelsen.

Det är dock snarare de civilrättsliga rättsmedlen som står dig till buds. Det första du bör göra är att skicka ett kravbrev till säljare, där du kräver hela din handpenning tillbaka. Om han dock fortsatt vägrar är det som till sista hand står till buds att hota om stämning och till sist att faktiskt stämma säljaren.

Att inleda en sådan rättsprocess är egentligen det enda sättet för dig att tvinga fram en återbetalning av handpenningen om han själv vägrar att göra det. Enligt huvudregeln ska en sådan stämningsansökan lämnas in till tingsrätten i den ort där säljaren var folkbokförd den 1:a november förra året (10:1 rättegångsbalken).

Om du funderar på att ansöka om stämning av säljaren rekommenderar jag dock att du tar hjälp av en professionell jurist, förslagsvis på Lawlines juristbyrå. Detta kan vara bra för att du ska få hjälp att utforma din talan på ett korrekt och effektivt sätt och därmed ha bäst chans att vinna. Om du är intresserad av det kan du kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Jag hoppas dock att det inte kommer att behövas, utan att säljaren viker sig när du krävt tillbaka dina pengar med eventuellt hot om stämning.

Jag hoppas att du fått en bättre inblick i de juridiska aspekterna av din situation. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på ovan nämnda mail-adress.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare