Vem har företräde att få sina skulder betalda i en konkurs?

2017-12-18 i Konkurs
FRÅGA
HejJag gjorde en konkurs, jag hade skrivit på en borgen till banken på 400 000 kr.Denna borgen betalade jag direkt till Swedbank i Stockholm. Konkursförvaltaren visste att jag hade ett borgensåtagande men förvaltaren brydde sig inte om detta i konkursboet. Nu har förvaltaren tagit ut förmånsrätt som denna borgen innehöll. Advokaten tog ut denna förmånsrätt till sitt arvode. Jag har betalat mer till banken, om jag räknar med borgen. Har också betalat allt arvode till advokaten. Nu är ju frågan, fogden kan väl inte ta ut denna förmånsrätt som jag hade skrivit på till banken, då blir det ju till tredje part om inte fogden har tänkt att skicka över pengarna till banken sen när allt är uppklarat.Jag anser att denna summa min, advokaten kan ju inte ta detta i arvode det är ju bankens pengar men i och med detta kan ju inte banken ta mer än vad mitt företag var i skuld,Då är det ju mina pengar. TSM har godkänt fogdens arvode, mycket märkligt.Fogden stöder sig på paragraf Förmånsrätt i som omfattas av särskild förmånsrätt. Företagshypotek 5§ förmånslagen. OCHFast egendom 6§ förmånslagen. Summan handlar över 170 000 kr som jag har betalat över skulden i så fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad finns det för fordringar i en konkurs?

Ett konkursförfarande går i stora drag till så att ett företags tillgångar omsätts i pengar. Sedan får borgenärerna (fordringsägarna) betalt i en viss prioritetsordning, så kallad utdelning. Oftast får endast en del av borgenärerna utdelning, eftersom tillgångarna vanligtvis inte täcker skulderna. När utdelningen är klar avslutas konkursen och bolaget upplöses. Denna prioritetsordning styrs av förmånsrättslagen.

Förmånsrättslagen (FRL) bestämmer i vilken ordning borgenärerna ska få utdelning i konkurs. I första hand ska konkurskostnaderna, som inkluderar konkursförvaltarens arvode, betalas av konkursboets tillgångar. Konkursförvaltaren får därmed betalt innan dina borgenärer får sin utdelning. Räcker inte medlen i konkursboet att betala en konkursförvaltares arvode så betalas detta av staten.

Särskild och allmän förmånsrätt

Genom Förmånsrättslagen garanteras att en ställd säkerhet inte förlorar sitt värde vid en konkurs. Lagen skiljer på särskild och allmän förmånsrätt. Särskild förmånsrätt gäller både vid konkurs och utmätning medan allmän förmånsrätt enbart gäller vid konkurs.

Vid en konkurs gäller följande prioriteringsordning av borgenärerna. De som har:

1. Särskild förmånsrätt.

2. Allmän förmånsrätt.

3. Oprioriterade fordringar.

Utgångspunkten är alltså att en borgenär med särskild förmånsrätt ska få betalt ur den intecknade (pantsatta) egendomen innan någon borgenär med allmän förmånsrätt får betalt ur denna egendom (vi utgår från samma egendom). Tex om vi har en fastighet som är intecknad med ett pantbrev så har de borgenärerna särskild förmånsrätt. Finns det efter försäljning av den intecknade fastigheten ett överskott, sedan borgenärer med särskild förmånsrätt fått betalt, (de har fått betalt upp till sin intecknade del) ska överskottet fördelas mellan borgenärer med allmän förmånsrätt enligt bestämmelserna i 14 § FRL.

Vem betalar konkursförvaltarens arvode?

I konkursen så ingår det något som heter konkurskostnader (se 14 kap 1-2 §§ Konkurslagen (KL). En av dessa kostnader är då arvodet till konkursförvaltaren. Kostnaderna för konkursförfarandet skall i första hand betalas av konkursboet. Konkurskostnader har bästa prioritet, dvs de ska betalas före både konkursboets egna kostnader (massaskulderna) och gäldenärens skulder.

Arvodet till förvaltaren bestäms av rätten enligt 14 kap. 4 § 1 st KL. I paragrafens andra stycke föreskrivs att arvodet inte får bestämmas till ett högre belopp än som med hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har utförts samt boets omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget. Tillsynsmyndigheten skall alltid höras innan arvodet bestäms vilket det har gjort i det här fallet.

Kostnader som hänför sig till förvaltningen av endast egendom med särskild förmånsrätt skall i princip belasta endast den egendomen. Och andra sidan får inte heller kostnader som hänför sig till förvaltningen i allmänhet belasta egendom med särskild förmånsrätt. Dessa regler är besvärliga att tillämpa och flera undantag finns. Dock är det svårt för mig att bedöma om allt har gått rätt till. Men då både tingsrätten och tillsynsmyndigheten för konkurser har godkänt förvaltarens arvode så får vi förutsätta att det har gått rätt till.

Jag anser att denna summa min, advokaten kan ju inte ta detta i arvode det är ju bankens pengar men i och med detta kan ju inte banken ta mer än vad mitt företag var i skuld?

Viktigt att komma ihåg är att förmånsrättslagen bestämmer vem som ska få pengar först oavsett vems pengarna är. Både 5-6 §§ i Förmånsrättslagen kommer högt upp i prioritetsordning. Är det så att någon annan ska få pengar före dig, så spelar det ingen roll om det är dina pengar eller inte.

Om du är intresserad av hur konkursförvaltningen ska gå till, hur arvodet bestäms och vad som gäller rent allmän om förmånsrätt och konkurs, så har kronofogden publicerat en handbok för konkurstillsyn som du kan läsa här.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97723)