Vem får utföra en nödvärnsgärning?

Hej. Är det nödvärn när jag angriper någon som misshandlar min fru?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du har nödvärnsrätt i en situation då någon annan utsätts för ett brottsligt angrepp. Bestämmelser om nödvärn finns i brottsbalken (1962:700). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är nödvärn?

Under vissa omständigheter kan en handling, som i annat fall skulle vara att anses som brottslig, vara tillåten. Detta gäller bland annat i s.k. nödvärnssituationer, förutsatt att handlingen i fråga inte är uppenbart oförsvarlig (24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). På förekommen anledning brukar därför nödvärn beskrivas som en ansvarsfrihetsgrund.

En nödvärnssituation föreligger i samband med (1) ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, (2) att någon med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, (3) att någon olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller (4) att någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse (24 kap. 1 § andra stycket brottsbalken (1962:700)). Det handlar således, mer eller mindre, om "självförsvarssituationer".

Vad avses med ett "påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp"?

Med brottsligt angrepp på person eller egendom ska förstås att någon eller något utsätts för en handling som uppfyller brottsrekvisiten i en viss lagregel. Ett exempel skulle kunna vara en handling som uppfyller brottsrekvisiten för misshandel eller skadegörelse (3 kap. 5 § respektive 12 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)).   

Vad som ska förstås med ett påbörjat brottsligt angrepp borde vara tydligt. Vad som avses med ett överhängande angrepp är desto svårare att avgöra. Det är visserligen tillåtet att använda sig av nödvärn innan det att det brottsliga angreppet faktiskt har påbörjats men det är inte tillåtet att använda sig av nödvärn enbart på grund av att ett brottsligt angrepp är högst sannolikt. Istället måste en bedömning göras i det enskilda fallet.   

Måste man själv utsättas för ett brottsligt angrepp för att ha nödvärnsrätt?

Svensk lag uppställer inga krav på att en nödvärnsgärning måste utföras av den person som faktiskt utsätts för det brottsliga angreppet (se Asp, Ulväng & Jareborg, "Kriminalrättens grunder", s. 216). Det kan, således, vara tillåtet med s.k. nödvärnshjälp (24 kap. 5 § brottsbalk (1962:700); se även RH 1998:90 & RH 1999:73). Detta kan, exempelvis, bli tillåtet i situationer när någon, med våld, hindrar en person som misshandlar en tredje person (se Asp, Ulväng & Jareborg, "Kriminalrättens grunder", s. 216).

Vad avses med "uppenbart oförsvarlig"?

Det är dock viktigt att observera att en handling som vidtas i nödvärn omfattas av ansvarsfrihet endast om den inte är att anses som uppenbart oförsvarlig. Nödvärnsgärningen får därför (1) inte klart avvika från vad som har varit behövligt och det får (2) inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som angreppet kan leda till (se Asp, Ulväng & Jareborg, "Kriminalrättens grunder", s. 217). Detta innebär det är svårt att ge några riktlinjer för vad som är att anse som "uppenbart oförsvarligt" och att en bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Observera vidare att nödvärnsgärningen måste rikta sig mot angriparen personligen eller något av dennes intressen. 

Vad betyder detta för ditt fall?

Detta innebär att det, som regel, är tillåtet för en person att angripa någon som utsätter en tredje person för ett brottsligt angrepp. Du skulle därför, med största sannolikhet, ha nödvärnsrätt om någon angriper/misshandlar din fru. Det är dock viktigt att observera att en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet alltid måste göras och att det, därför, är svårt att sia i huruvida en sådan nödvärnsgärning skulle bedömas vara försvarlig eller inte. 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”