Vem får överklaga bygglovsbeslut och vilken instans prövar beslutet? Också fråga om avtalsrättslig invändning och förtal.

I ingivet överklagande av beviljat bygglov blir ägarna av fastigheten anklagade för att ha lämnat in felaktiga uppgifter i ansökan om bygglov. Personen som överklagar bygglovet skriver i överklagandet att anmälan om falsk invitelse till myndighet kommer att göras. Personen som överklagar är inte sakägare. (granne eller påverkad av beslutet om bygglov)

Vad är rättsläget?

I samma överklagande påstår personen som överklagar att nuvarande ägare fått aktuell fastighet i gåva som tillkommit genom Råntvång, tvång i enlighet med Avtl 28,29. Alternativt att gåvogivaren inte varit vid sina sinnens fulla bruk. I realiteten finns gåvobrev utfärdat av Jurist på Advokatbyrå i enlighet med samtliga formkrav och ett flertal vittnen som kan intyga att allt gått rätt till.

Kan dessa påståenden från personen som överklagar prövas av Länsrätten överhuvudtaget?

Att felaktigt anklaga någon för Råntvång resp tvång enligt Avtal 28-29 är väl brottligt i sig?

Tacksam för klargöranden.

Mvh,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Plan- och bygglagen och förvaltningsprocessrätt

Enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen överklagas bygglovsbeslut till länsstyrelsen. Utgångspunkten är att kommunallagen tillämpas vid överklagande av en kommunalnämnds beslut, men när specialförfattning som PBL är, innehåller överklaganderegler tillämpas förvaltningslagens besvärsregler i den mån PBL inte innehåller avvikande överklaganderegler (jfr 13 kap. 3 § Kommunallagen och 1 kap. 4 § förvaltningslagen (FL) samt 13 kap. 8 § PBL).

Detta aktualiserar 42 § FL (se hänvisningen i 13 kap. 8 § PBL) som har följande lydelse. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Häri föreligger dels ett krav om kontraritet, dels ett krav på saklegitimation. Den som har varit part i förvaltningsärendet eller, har ett intresse i saken som erkänns av rättsordningen, får sin rättsställning påverkad av beslutet eller har ett rättsskyddsintresse (jfr RÅ 2006 ref. 9) innehar saklegitimation. Grannar och andra inom ett visst avstånd från aktuell fastighet har normalt klagorätt. Är inte någon av dessa förutsättningar för handen saknar personen i fråga överklaganderätt avseende bygglovet och därmed ska talan avvisas av länsstyrelsen.

Avtalsrätt

Tvångsinvändningarna är rent avtalsrättsliga frågor. Dessa prövas inte i samband med en eventuell rättslig prövning av bygglovet hos länsstyrelsen. Det är den som blivit utsatt för tvånget som ska göra gällande invändningarna, ytterst vid stämning hos tingsrätten. Dessutom verkar det som du nämner ha gått rätt till, eftersom det knappast, om än inte helt otänkbart, kan röra sig om tvång när gåvobrev upprättats med hjälp av en advokatbyrå och därtill vittnen.

Angående förtal

Den som utpekar någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift ägnad att utsätta denne för andras missaktning riskerar dömas för förtal (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Det är emellertid normalt försvarligt att lämna uppgifter, peka på omständigheter, åberopa rättsregler och liknande som tillkommer en rättslig prövning (jfr 5 kap. 1 § 2 st BrB). Svaret är alltså att det kan vara brottsligt men det beror på omständigheterna i enskilda fallet.

Åtal väcks inte av allmän åklagare om inte allmän synpunkt påkallar det. Istället faller det på målsäganden att väcka talan (5 kap. 5 § BrB).

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000