Vem blir skadeståndsskyldig för ett barns skadegörelse?

FRÅGA
Mitt 10-åriga barn har begått omfattande skadegörelse hos en granne. Barnet bor hos mamman men vi har delad vårdnad. Blir vi båda solidariskt betalningsskyldiga? Finns det något övre tak för kostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skadestånd och vem som ska ses som ansvarig finns stadgade i skadeståndslagen (SKL).

Blir båda föräldrarna skadeståndsskyldiga vid skadegörelse orsakat av barnet?

Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet, ska ersätta den (2 kap. 1 § SKL). Om en person under 18 år blir ersättningsskyldig ska hen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SKL).

Det finns dock även regler som föreskriver ett skadeståndsansvar för annans vållande, dvs en form av principalansvar. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskador som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SKL). Om båda föräldrarna till barnet har del i vårdnaden blir de solidariskt skadeståndsskyldiga för den skada barnet orsakat genom brott. Har en förälder inte vårdnaden om barnet föreskriver bestämmelsen inget principalansvar. Förälderns skadeståndsansvar för sitt barn tar dock inte bort barnets egna ansvar, men påverkar skälighetsbedömningen.

Finns det något övre tak för kostnader?

Om en förälder som har vårdnaden om ett barn åläggs skadeståndsskyldighet finns en beloppsbegränsning som gäller för varje enskild skadehändelse. Förälderns ansvar är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr vilket ger en beloppsbegränsning på 9 520 kr för förälderns ansvar per skadehändelse. Om båda föräldrarna har vårdnaden för barnet gäller beloppsbegränsningen för dem gemensamt (3 kap. 5 § andra stycket SKL).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?