Vem blir skadeståndsskyldig?

FRÅGA
Vem blir ersättningsskyldig i följande händelse?Mitt barnbarn som är 9 år lekte med två jämngamla kompisar. På grannens tomt står en obromsad släpkärra. Mitt barnbarn hoppar upp på hjulet så att kärran rör sig. Alla tre barnen hjälps åt att skjuta tillbaka kärran. Efter det rullar släpkärran igen och skadar en annan persons bil.Det är nog klart för alla att det är förbjudet att förstöra andras saker men är det tillåtet att parkera sina fordon utan säker uppställning. I det här fallet obromsad. Hur regleras skadan? Vem blir ersättningsskyldig? Ett barn eller alla tre?Eller ägaren till släpkärran?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om skadestånd finner du i Skadeståndslagen (SkL), se här.

Vem är ansvarig?
Som regel är det den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar person- eller sakskada som blir skadeståndsskyldig (ersättningsskyldig) och ska ersätta skadan, SkL 2:1. I det fall det var flera personer som orsakade skadan ska de ansvara solidariskt för skadan enligt SkL 6:4. Detta innebär att personerna ska ansvara för den uppkomna skadan tillsammans alternativt att en betalar till den skadelidande personen och kräver sedan igen pengarna av de andra som var med och orsakade skadan, så kallad regressrätt.

Eftersom det inte framgår om alla tre eller endast ditt barnbarn orsakade skadan kommer jag att utgå från att alla tre var med och av vårdslöshet orsakade skadan på bilen. Enligt Föräldrabalken (FB) har föräldrar en tillsynsplikt över sina barn vilket innebär att de ska se till så att de inte skadar andra eller saker i sin omgivning, FB 6:2 st. 2. Om nu ägaren till bilen vill ha ersättning får försäkringsbolaget eller föräldrarna solidariskt ansvara för skadan. Det är individuellt hur man gör upp betalningen inom familjen.

Ersättning
Regler om ersättning för sakskador finns reglerat i SkL 5:7. I det fallet bilens skada inte blev för stor kan ägaren få ersättning för reparationskostnader, se SkL 5:7 p. 1.

Jämkning
Eftersom att du nämner att släpkärran inte är säkrad kan ägaren till släpkärrat agerat vårdslöst. I det fall man kan anta att ägaren till kärran genom sin vårdslöshet bidragit till skadan på bilen kan barnens skadestånd jämkas enligt, SkL 6:1 st. 2. Jämkningen sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Här saknas omständigheter för att göra en sådan bedömning.

Råd
Här kan en god idé vara att respektive förälder kontaktar sitt försäkringsbolag för att se om de kan ersätta skadan på bilen. Har föräldrarna en ansvarsförsäkring kan den ev. täcka en sakskada på någon annans egendom om ägaren sedan väljer att kräva skadestånd.

Vill du få mer information om skadestånd och hur du ska gå tillväga är mitt förslag att du tar kontakt med en jurist för vidare rådgivning angående ev. skadeståndstalan som kan riktas mot ditt barnbarn. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll