Vem binds av en konkurrensklausul?

2019-08-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, Då jag inte fick svar från er under juli månad och i auto svaret över att ni inte hann besvara frågan så gick det inte att trycka på länken för att beställa svar för 995 kr, skickar frågan igen:Jag är anställd i ett litet aktiebolag som min sambo driver. Jag är uthyrd till ett vårdbolag för ekonomitjänster, men via en rekryteringsbyrå som min sambo då fakturerar för mina tjänster. Rekryteringsbyrån fakturerar i sin tur vårdbolaget (slutkund). I vårt avtal med rekryteringsbyrån finns en "Konkurrensbegränsnings-klausul" där de säger att från det datum avtalet upphört gäller i 12 månader att Konsultbolaget (min sambos lilla företag/ AB) inte får åta sig uppdrag direkt hos uppdragsgivaren (vårdbolaget). Men om jag istället avslutar min anställning hos min sambos AB och startar ett eget bolag och lyckas hyra ut mig till detta vårdbolag som jag både trivs hos och fått en bra relation med? Därför jag frågar är för att rekryteringsbolaget tar 30 % av pengen och gör tyvärr inget för varken mig eller för uppdragsgivaren/ vårdbolaget (annat än att de för ca. ett år sedan matchade oss med varann). Avtalet löper ut efter sommaren men fortsätter att löpa om ingen gör något.Eller har rekryteringsbyrån ingen rätt till att skriva en sådan klausul och vi kanske kan hyra ut mig direkt till vårdbolaget, med min sambos befintliga AB, som jag fått en så bra relation med utan rekryteringsbolaget som mellanhand? Vårdbolaget vill nämligen också gärna göra detta.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Utredning

Ytterst är en så kallad konkurrensklausul ett vanligt avtal som ska bedömas och tolkas enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Av 38 § AvtL framgår att konkurrensklausuler, det vill säga avtalsvillkor om att en person inte får bedriva viss verksamhet eller ta anställning hos någon som bedriver viss verksamhet, bara är giltiga om de inte sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Det finns ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) som avser tolkningen av denna bestämmelse, främst skälighetsbedömningen. Sammanfattningsvis kan det sägas att AD:s praxis betonat att uppdragsgivaren ska ha ett verkligt intresse av att använda konkurrensklausulen, att klausulen inte får gå utöver vad som är motiverat med anledning av intresset (exempelvis med tanke på hur långt klausulen sträcker sig i tiden, hur begränsande den är för uppdragstagaren, och så vidare), om ersättning utgår under klausulens löptid samt vilken ställning uppdragstagaren hade hos arbetsgivaren. I doktrinen har det yttrats att 18 månader kan anses vara en normal löptid för en konkurrensklausul.

Utifrån det som framgår i din fråga tycks den aktuella konkurrensklausulen vara giltig i och för sig då den inte verkar ha en oskäligt omfattande löptid eller vara oskäligt inskränkande. Det är dock värt att understryka att klausulen är en del av ett vanligt avtal och att ett avtal endast binder de parter som ingått det, i detta fall din sambos aktiebolag och rekryteringsbolaget. Eftersom du inte är bunden av avtalet kan du enligt min uppfattning lämna din anställning i din sambos aktiebolag och börja arbeta för vårdföretaget utan att riskera någon form av negativa konsekvenser, förutsatt att det inte framgår något annat i ditt anställningsavtal. Möjligen skulle rekryteringsbolaget kunna hävda att din sambos bolag förfarit illojalt genom att inte hindra sina arbetstagare från att ta anställning hos deras klienter och att din sambos bolag därför har brutit mot avtalet, men detta resonemang ter sig enligt min uppfattning tämligen långsökt om detta inte uttryckligen framgår i avtalet.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att agera såsom du bedömer lämpligast för dig själv när det gäller ditt arbete eftersom konkurrensklausulen enligt min uppfattning inte binder dig personligen. Jag rekommenderar dock att du och din sambo läser avtalet där konkurrensklausulen finns särskilt noggrant för att försäkra er om att din sambos bolag inte på något vis åtagit sig att hindra sina arbetstagare från att ta anställning hos rekryteringsbolagets klienter.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
5 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-07 14:16
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2019-10-20 Skyndsamt i samband med överenskommelse?
2019-10-06 Upprättar Lawline avtal?
2019-10-03 Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?
2019-10-03 Kan en fullmakt ges till flera personer?

Alla besvarade frågor (73826)