Vem bär ansvaret när barn vållar sakskada?

FRÅGA
Hej, Några barn har repat bort pusten på hela vår garagevägg med en pinne . En granne såg vem som repade väggen och pratade med de två barnen. Vems försäkring gäller här, våran eller barnets föräldrars försäkring? Skall vi ta det på våran så har vi en självrisk på 1500kr samt ett åldersavdrag på 10 000kr. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör skadestånd så kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).

Den som orsakar skadan ska ersätta skadan

Även om barnen inte skadade garageväggen med flit, så måste barnen åtminstone anses ha skadat garageväggen genom vårdslöshet när de repat bort putsen på hela er garagevägg. Ni har därmed orsakats en sakskada, som barnen ska ersätta (2 kap. 2 § SkL).

Försäkring spelar stor roll när skadevållaren är ett barn

Om barnen som orsakat skadan är yngre än 18 år ska de ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Om det finns en gällande försäkring ska skadestånd däremot normalt betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker det (2 kap. 4 § SkL).

Vårdnadshavare kan bli solidariskt skadeståndsskyldiga

Barnens vårdnadshavare har också en solidarisk skadeståndsskyldighet, om det inträffade har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till 9 460 kr år 2020 (3 kap. 5 § SkL).

Notera däremot samtidigt att skadeståndsskyldigheten kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap. 6 § andra stycket SkL).

Mina råd

Mitt första råd blir att ta kontakt med barnens familj och diskutera ersättningsfrågan. Om familjen till barnen har en försäkring som täcker skadan, så ska alltså en utbetalning i första hand göras från det försäkringsbolaget. Då jag inte vet om familjen har en sådan försäkring, eller vad den försäkringen i sådana fall täcker, så törs jag inte svara på om ni kommer att få ersättning för garageväggen från ett annat försäkringsbolag. Se i sådana fall om ni kan hitta en annan lösning i frågan.

Mitt andra råd blir att rådgöra med ert försäkringsbolag. Om det skulle visa sig att barnens familj exempelvis inte har en försäkring som täcker den uppkomna skadan eller annars visar sig ovilliga att betala för skadan, så rekommenderar jag att du tar kontakt med ditt eget försäkringsbolag och diskuterar fram en lösning. Jag törs inte svara på vilka rutiner de har eller hur de brukar gå tillväga vid ersättningsärenden. Se därför vad de säger och ta det därifrån.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och att ni hittar en snabb lösning på den tråkiga situationen!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?