Vem bär ansvar för barns kroppsskada vid lek?

FRÅGA
Om ens barn t ex går in på grannens egendom och klättrar upp på en stege,som står uppställd mot en vägg helt obevakad,och ramlar ner och skadar sig,vem bär ansvaret då?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att förtydliga att besvarandet av denna fråga kommer fokusera på straffrättsligt ansvar. Med det menas vem i detta fall som kan åtalas på brottsbalkens grunder.

Grundläggande

I det scenariot du beskriver så har barnet tillfogats en skada som kan rubriceras som oaktsamt vållande till kroppsskada enligt brottsbalken 3 kap. 8 §. Se här. Jag har tolkat det som att ingen bevittnade barnet när det klättrade upp på stegen. Om du eller grannen gjorde det så blir brottsbalken 3 kap 5 § tillämplig istället för 3 kap 8 §. För att ansvar enligt 3 kap. 8 § brottsbalken ska kunna tilldelas någon i detta fall så krävs följande:

- Kroppsskadan ska ha varit mer än ringa. En tumregel enligt straffrätten att skador som inte har krävt att den skadelidande uppsöker sjukhusvård betraktas som ringa.

- Någon ska ha varit i garantställning. Detta då jag tolkar det som att ingen i det här fallet har begått en oaktsam handling som direkt vållat skada. Här verkar det snarare som att skadan vållats genom en underlåtenhet att antingen bevaka/säkra stegen eller bevaka barnet

- Oaktsamheten ska vara culpös. Utan att gå in på detaljer så kan man säga att culpös oaktsamhet innebär att gärningsmannen (den som genom sin underlåtenhet ansvarar för skadan) borde ha vetat bättre än att handla som han gjorde. Man kan säga att om gärningsmannen haft möjlighet och skäl att handla mer aktsamt men inte gjort det så är denne gärningsman culpös.

Vid besvarandet av frågan nedan så kommer jag utgå från att barnets kroppsskada inte var ringa.

Grannen

Grannen kan i det här fallet inte anses bära ansvar. Grannen hade kunnat bli aktuell för ansvar till barnets kroppsskada om han var en så kallad övervakningsgarant. Ställningen som övervakningsgarant medförs bland annat av att en person har framkallat en farokälla och är då ansvarig för att avvärja risker för skador och dylikt som kan bli resultatet av denna farokälla. Skador som sker ansvarar då övervakningsgaranten för. En stege lutad mot en vägg på sin egna egendom är dock troligtvis inte nog för att beskrivas som en sådan farokälla som skapar en ställning som övervakningsgarant om man jämför med vad som vanligtvis beskrivs som farokälla i sammanhanget (t.ex. ej säkert förvarade vapen).

Föräldern

Föräldern är genom sitt släktskap med sitt barn automatiskt i ställning som skyddsgarant för barnet. Föräldern har då en skyldighet att avvärja risker som hotar barnet. Då ingen bevittnade barnet när det klättrade upp på stegen så är detta ett oaktsamhetsbrott. Då vi har konstaterat att garantställning föreligger och att kroppsskadan inte är ringa så återstår frågan huruvida föräldern är oaktsam i detta fall. Vi vet att barnet leker utan tillsyn i trädgården (eller liknande miljö) och att det finns en förälder som ansvarar för barnet. Huruvida föräldern är oaktsam kommer avgöras av barnets ålder. Att lämna ett barn i 5 års ålder utan uppsikt utomhus skulle nog kunna ses som oaktsamt i detta fall. Att lämna ett barn i 13 års ålder utan uppsikt skulle däremot antagligen inte kunna ses som oaktsamt. Frågan om oaktsamhet beroende på barnets ålder är dock något som en domstol i slutändan endast kan avgöra.

Jag hoppas att detta var ett bra svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?