Vem ansvarar för skador ens barn orsakar i skolan?

FRÅGA
Hej, en pojke har under rasten i skolan kastat min dotters telefon i marken så att den gick sönder. Vem ansvarar för skadan? Är det skolan eller föräldrarna? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SkL)
3 kap. 5 § SkL säger att föräldrar ska ersätta person- och sakskador som deras barn orsakar genom brott. Ett krossat fönster är ett typexempel på en sakskada. Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Barnet behöver alltså inte vara straffmyndigt utan man tittar på om själva handlingen är straffbar, detta gäller även om det har skett på grund av oaktsamhet. Den straffbara handlingen är i detta fall skadegörelsen av telefonen. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL är därmed uppfyllda. Vidare framgår det att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Någon övre gräns finns inte då begränsningen gäller för varje enskilt skadetillfälle.

I skolan eller på fritiden
Enligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. Tillsynsplikten innebär att se till så att barnen är under tillsyn och inte orsakar skador. När man lämnar sitt barn på t.ex. skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller ej. Den frågan för oss in på barnets ansvar för eget vållande enligt 2 kap. 4 § SkL.

Barnets eget vållande
I och med 3 kap. 5 § SkL har visserligen föräldrar getts ett så kallat principalansvar för skador som deras barn orsakar genom brott. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är dock att man ansvarar för eget vållande. 2 kap. 1 § SkL säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap. 4 § SkL reglerar när barn under 18 år vållar en skada. Bestämmelsen säger att den som vållar skada (sådan skada som avses i 2 kap. 1 §) innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och omständigheter. Även om föräldrar ersätter skadan enligt 3 kap. 5 § SkL kan alltså barnet bli skadeståndsskyldigt. Mycket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)