Vem ansvarar för fel vid köp av begagnad bil?

2020-12-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag har köpt en jättefin begagnad bil i gott skick. Den har för sin ålder gått få mil och jag fick den till ett bra pris. Detta sammantaget gjorde att jag trodde jag gjort en bra bilaffär. Två timmar senare går kopplingen sönder. Som tur var var jag precis i närheten av en verkstad som konstaterade detta. Informerade ägaren och vi har hittills haft en bra dialog, men ännu inte kommit överens vad som gäller. Jag åtog mig att skaffa fram en offert hos en pålitlig verkstad jag känner till och jag har nu fått ett skäligt pris för kopplingsbyte, men det blir ändå en dyr historia på lite mer än 6000kr. Frågan är, vem betalar? Eller är det bättre att återkalla köpet om möjligt? Vi har inte skrivit någon form av köpekontrakt eller liknande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.

Om det föreligger ett fel på bilen kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och du kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av din undersökningsplikt som köpare är det dock inte säkert att detta är ett fel som säljaren ska stå för, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".

Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga.

Köparens undersökningsplikt

För det första kan det konstateras att fel inte föreligger på bilen om du som köpare kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan du inte åberopa ett fel som du borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om du har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något till dig eller aktivt försökt dölja felet från dig kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.

Vad kan utgöra ett fel?

Fel på bilen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Bilen är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att bilen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende bilens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL).

Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).

Påföljder vid fel
Om bilen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).

För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpandet eller omleveransen inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).

Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt (39 § KöpL). Du kan också begära ersättning om du har lidit skada på grund av felet. Dessutom har du alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL).

Slutsats och hur du kan gå tillväga

Det är svårt för mig att avgöra om detta är ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Det kan konstateras att det ställs höga krav på köparen att noggrant undersöka varan, men om felet var svårt att hitta kan det tala för att du inte borde ha upptäckt felet. Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder (se under rubriken "Köparens undersökningsplikt") spelar det dock ingen roll om du borde ha upptäckt felet eller ej, eftersom då anses bilen vara felaktig oavsett. Sammanfattningsvis kan jag inte avgöra om bilen är felaktig eller ej, men förhoppningsvis kan informationen i mitt svar hjälpa dig så att du kan göra en sådan bedömning själv.

Du rätt till ett antal påföljder (förutsatt att bilen faktiskt är felaktig). Det kan för det första påpekas att säljaren har rätt att själv avhjälpa felet på varan innan du går till en verkstad. Eftersom du skriver att du har åtagit dig att gå till en verkstad tolkar jag det som att du har meddelat detta beslut till säljaren. Säljarens rätt till att själv avhjälpa felet borde ha fallit bort vid denna tidpunkt om hen är medveten om ditt beslut och inte har protesterat. Därmed har du rätt till självhjälp eftersom säljaren inte har fullgjort sin skyldighet att avhjälpa. Därför borde du ha rätt till ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet (34 § 3 stycket KöpL), så länge dessa kostnader är försvarliga med hänsyn till felets karaktär. Om du ännu inte har reparerat bilen förlorar du dock ingenting på att fråga säljaren om han vill avhjälpa felet själv, så länge detta kan ske utan större olägenhet för dig.

Om bilen är felaktig i köplagens mening ska säljaren ansvara för detta. I sådana fall rekommenderar jag att du först kräver ersättning för kostnaderna som har uppstått när du har avhjälpt felet. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader som har uppstått på grund av felet. Om detta av någon anledning inte fungerar kan du häva köpet, förutsatt att felet är av sådan allvarlig grad att det kan anses vara väsentligt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91430)