Vem ansvarar för ansökan om bygglov?

2017-06-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
År 2009 köpte jag en villa.Efter det bestämde jag mig för att göra en tillbyggnad och kontaktade då en byggherre, El och bygg, i Göteborg. Han åtog sig att hjälpa mig med ansökan om bygglov i samband med arbetet och skulle skicka in och få godkänt en ansökan till kommunen. Det fanns alltså ett muntligt avtal.Det har dock visat sig i efterhand att ansökan aldrig gjordes klar och arbetet med tillbyggnationen färdigställdes innan bygglovet godkänts i strid mot vår överenskommelse.Detta har lett till att bygget i dagsläget är ett svartbygge och riskerar att bli erlagt med föreläggande om rivning. De faktiska byggnadskostnaderna uppgår i dagsläget till 800 000 kr inkl ROT-avdrag och om man skulle vara tvungen att riva tillbyggnaden skulle man lida en ekonomisk skada om totalt cirka 1 500 000 kr vilket motsvarar marknadsvärdet.Efter att det stod klart att ansökan aldrig gjordes klar har man skickat in den gamla ansökan igen för att komplettera ärendet och få bygglovet godkänt. Utgången i ärendet är dock mycket oklart i dagsläget då kommunen inte sagt om de kommer att godkänna ansökan eller ej och har bett om ytterligare underlag till ärendet.Kommunen har bett om kompletterande uppgifter men byggherren vägrar bistå mer och säger att man får klara sig själv. Vilket ansvar bär kommunen och byggherren då allt material lämnats i tid från beställarens sida?
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybygge och tillbyggnationer. (9 kap. 2 § PBL)

En ansökan om bygglov prövas av byggnadsnämnden. (9 kap. 20 § PBL) Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som byggnadsnämnden behöver för att kunna genomföra prövningen. (9 kap. 21 § PBL) Om åtgärden kräver bygglov får den inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. (10 kap. 3 § PBL) Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Om sökanden då inte kompletterar ansökan får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet på de uppgifter som byggnadsnämnden har tillgång till. (9 kap. 22 § PBL)

Det är byggherren som ska se till att varje åtgärd som byggherren genomför görs i enlighet med PBL. (10 kap. 5 § PBL) Det är alltså byggherren som ansvarar för att en ansökan om bygglov görs. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete och är således oftast fastighetsägaren.

Om någon bryter mot bestämmelse om bygglov ska en byggsanktionsavgift tas ut. (11 kap. 51 § PBL) Avgiften ska tas ut av:
- ägaren av fastigheten,
- den som begick överträdelsen eller
- den som fått fördel av överträdelsen.
(11 kap. 57 § PBL)

Om flera är ansvariga för överträdelsen är de solidariskt ansvariga för betalningen. (11 kap. 60 § PBL)

Eftersom det är byggherren som ansvarar för att ansökan om bygglov sker är det troligen byggherren, dvs. fastighetsägaren som i sådant fall kommer åläggas byggsanktionsavgiften. Fastighetsägaren kan senare vända sig till den andre byggherren, dvs. El och Bygg som mellan dem hade ansvaret att göra ansökan. Om El och Bygg inte vill betala blir det dock svårt för fastighetsägaren att bevisa att El och Bygg faktiskt hade ansvaret för ansökan eftersom avtalet mellan dem var muntligt. Om det istället är El och Bygg som är byggherre har de ju ett intresse i att faktiskt få byggnationen godkänd eftersom de annars kan åläggas byggsanktionsavgift. Men rekommendation är därför att kontakta Bygg och El och förklara deras intresse i att lämna ifrån sig uppgifterna till byggnadsnämnden för att gå ansökan om bygglov godkänd.

Hoppas detta besvarade era frågor, om inte är ni varmt välkomna att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om ni vill ha hjälp att driva frågan vidare får ni också gärna maila mig så kan jag hänvisa er till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2073)
2021-07-29 Vad gäller vid störande villagrannar?
2021-07-29 Kan jag tvinga fram en försäljning av bostadsrätt efter separation?
2021-07-28 Hur sker en överlåtelse av fastighet?
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar

Alla besvarade frågor (94351)