Varför måste jag som förälder betala om min son begår brott?

FRÅGA
Hej, min son hamnar fel hela tiden, och jag måste hela tiden betala till brottsoffer fonden och andra skulder. Han har fått dom, men kan inte betala då han inte har nån inkomst! Varför faller det på mig som förälder? Vad är det för straff för HONOM? Han ska väl betala av sin skuld som gjort fel? Inte jag? Vad lär han sig av detta? Jo, att mamma betalar! Så sjukt fel och orättvist! Å
SVAR

Hej Å!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att utgå ifrån att du undrar varför du som förälder görs ansvarig för att ditt barn begår brott. Jag förstår även din fråga såsom att du undrar varför den ifrågavarande lagen infördes. Sist men inte minst kommer jag att ge dig råd för hur du i framtiden kanske kan undvika att betala skadestånd.

Vårdnadshavare svarar som huvudregel för skadestånd som barn ådrar sig genom att begå brott

Regler om skadeståndsskyldighet finns i skadeståndslagen (hädanefter SkL).

I 3 kap 5 § SkL stadgas att en förälder, som har vårdnaden om ett barn, är skyldig att ersätta person- eller sakskada som barnet vållar genom brott, samt skada som uppstår på grund av att barnet kränker någon genom brott (så kallad kränkningsersättning). Ansvaret är för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet - för nuvarande 10880 kronor per skadehändelse (3 kap 5 § andra stycket SkL samt 2 kap 6 och 7 § § socialförsäkringsbalken).

Det här innebär med andra ord att du som förälder och vårdnadshavare svarar ekonomiskt för ditt barns agerande, när denne begår brott.

Syftet med regeln

Regeln om skadeståndsskyldighet för vårdnadshavare, som jag gått igenom ovan, infördes 2010. Syftet med relegeringen var dels att öka möjligheterna för skadelidande att få ut sina pengar (underåriga har som bekant sällan några inkomster, vilket du också nämner i din fråga), samt att ge föräldrar incitament att förhindra att deras barn begår brott.

Detta är syftet med regleringen. Huruvida detta syfte har fog för sig, eller om regleringen fungerar som det är tänkt, är en politisk och moralisk fråga, som det inte finns ett juridiskt svar på. Jag kan därför inte ta ställning till detta inom ramen för det här svaret.

Hur kan du undvika skadeståndsskyldighet?

I 3 kap 6 § andra stycket SkL, klargörs det att vårdnadshavares skadeståndsskyldighet enligt 3 kap 5 § SkL kan jämkas (d.v.s sättas ned elelr helt försvinna), om det vore "uppenbart oskäligt" att föräldern skulle tvingas svara för skadan med hänsyn till dennes förhållande till barnet eller de åtgärder föräldern vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.

"Uppenbart oskäligt" är ett extremt högt ställt krav. Det ska i princip framstå som fullkomligt orimligt att föräldern svarar för skadan, och domstolarna har i praxis varit ytterst restriktiva med att jämka skadeståndsskyldighet.

Icke desto mindre, kan det vara en idé att för domstolen, om ditt barn skulle begå fler brott, framhäva att du verkligen har försökt att få barnet att sluta begå brott. Chansen att nå framgång är mycket låg, men det är värt ett försök.

Sammanfattning

Föräldrar som är vårdnadshavare svarar för vissa skador som deras barn vållar genom brott. Syftet med denna regel, som infördes 2010, är dels att öka skadelidandes möjligheter att få ersättning, och dels att ge incitament åt föräldrar att förhindra att deras barn begår brott. Det finns vissa möjligheter för en förälder att slippa skadeståndsskyldighet, men kraven är extremt högt ställda; icke desto mindre råder jag dig, om ditt barn skulle begå fler brott, att för domstolen framhäva att du verkligen försökt förhindra att barnet begår brott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och har du mer funderingar är du välkommen att återkomma med dessa.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)