varför läggs förundersökningen ned?

2021-08-28 i Förundersökning
FRÅGA
Blev misshandlad. 6 personer såg detta o var vänner med gärningsmannen. 3 st har vittnat att hon inte rört mej. Att det varit jag som bråkat. Blev påhoppad med ca 15 sparkar i huvud o kropp, fick sy ansiktet. Jag ringer polis, som kommer. Jag får åka med ambulans för att sy ansiktet. Polisen förhörde 3 st av de 5 som va där. 3 st av dom har senare anmält mej för misshandel o anklagat mej för narkotika påverkad mm mm. Sökt ersättning via hemförsäkring o brottsoffer fonden. Men efter de sett polisens utredning meddelar de mej att det finns inget bevis på att ett brott har begåtts. Hur kan detta va möjligt? O varför förhörs inte de andra 3 ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt, så har polisen lagt ned förundersökningen på grund av bristande bevisning. Jag kan tyvärr inte svara på varför de har gjort det och varför de inte har förhört de andra vittnena, och varför du inte fått någon ersättning, då det är beslut som baseras om omständigheter i varje enskilt fall. Jag kan generellt beskriva utgångsläget och ge lite teorier, men bäst är om du vänder dig till respektive instans för bättre svar!

Generella utgångspunkter under förundersökningen

Generellt kan sägas att polisen, och i längden åklagaren, ska ställa det bortom rimligt tvivel att det gått till på det sättet som du beskriver. I Sverige föreligger så kallad fri bevisvärdering och fri bevisföring, vilket innebär att man i princip får använda vilken bevisning som helst vid rättegången, och det är domstolen som ska göra en fri värdering av värdet på denna bevisning. Polis och åklagare är alltså fria att använda vilken bevisning som de finner lämplig, men är såklart skyldiga att beakta alla uppgifter som kan vara av värde för utredningen. Poliserna och åklagaren ska göra en objektiv bedömning och är skyldiga att utreda omständigheter som även talar för den misstänktes oskuld. När ord står mot ord ska åklagaren då i första steget göra bedömningen om vem som är mest trovärdig, och om underlaget är tillräckligt för att leda till en fällande dom i domstol. Om så inte är fallet, ska åklagaren inte väcka åtal, och i stället lägga ned förundersökningen. Vid bedömningen om tillförlitligheten hos vittnesuppgifterna väger man in olika saker, men bland annat vem vittnena är, alltså om de har någon form av lojalitet till någon av de inblandade parterna, hur konsekventa de är i sitt berättande, samt objektiva omständigheter som var de har stått, vad de har kunnat se och liknande.

I ditt fall

Av vad du skriver låter det såklart högst beklagligt att förundersökningen lagts ned, då det låter som ett ganska allvarligt brott som du beskriver. Jag kan bara ge gissningar kring varför ärendet har lagts ned, men kanske har polis eller åklagare tyckt att vittnesuppgifterna varit trovärdiga nog. Någon som ibland också händer är att om det finns uppgifter om att båda parterna varit våldsamma, kan det inte alltid utredas vem som gjort vad, vem som slagit först och hur hela händelseförloppet gått till, vilket gör att det är svårt att styrka vem som är offer och vem som är gärningsperson. Det låter underligt om motiveringen till nedläggningsbeslutet är att det saknas bevis, om du har varit på sjukhus och blivit sydd, då det finns i din journal. Det kanske då också finns bilder och liknande. Men beroende på vad vittnena sagt har man kanske ansett att det inte med säkerhet, bortom rimligt tvivel kan sägas vem som slått vem, och hur hela händelseförloppet gått till. Att du blivit slagen kanske inte är det som är svårt att bevisa, utan snarare vem som slått och vem slått först, och då kan dina skador vara ett resultat av att motparten använt sin nödvärnsrätt och då föreligger inget brott. Åklagaren måste kunna redogöra för händelsen, och finns det för många eller för få uppgifter om detta, lägger åklagaren ofta ned sådana ärenden på grund av bevissvårigheter.

Rätten till ersättning

Det är tyvärr oftast så att både brottsoffermyndigheten och försäkringsbolag baserar sina beslut på eventuella polisutredningar. Dock är ribban som utgångspunkt inte lika hög hos dem för ersättning, alltså polisen måste ställa gärningen bortom rimligt tvivel, medan detta kvar i sig inte finns hos försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. Men som sagt används oftast polisens utredning som underlag för besluten. Du kan läsa mer om detta på Brottsoffermyndighetens hemsida, och jag rekommenderar dig att vända dig dit respektive till ditt försäkringsbolag med invändningar kring nekandet av ersättning i sådana fall. Ersättningen som är aktuell via Brottsoffermyndigheten är brottsskadeersättning, och kan ges om du inte fått full ersättning från försäkringsbolag, läs om detta här. Ersättningen från försäkringsbolag är ibland betingade av att man inte själv får vara medvållande till skadan som uppstått, exempel om man provocerat någon eller ökat risken för skadan, och om utredningen visat att så är fallet, så kan detta vara ett skäl till varför du inte fått någon ersättning av dem. Men jag kan tyvärr inte säga med någon säkerhet varför du inte fått ersättning via vare sig försäkringsbolaget eller Brottsoffermyndigheten.

Sammanfattning och råd

Jag säger såklart inte att det är så här det är, då jag vet för lite om omständigheterna, och jag tvivlar inte heller på din historia, men jag kan endast gissa varför polisen eller åklagaren resonerat som de gjort. Du bör i första hand vända dig till utredaren i ärendet och fråga vad beslutet grundar sig på, varför övriga inte hörts och liknande. Du kan därefter begära så kallad överprövning av nedläggningsbeslutet. Detta begär du hos den instans som fattat beslutet, alltså om det är polisen som lagt ned det så är det dem du vänder dig till, alternativt om det är Åklagarmyndigheten så vänder du dig dit. Då prövas beslutet igen av annan utredare eller åklagare. Om det är ett polisbeslut, kan du också begära att det prövas av åklagare. Du kan läsa mer om överprövningsförfarandet på Åklagarmyndighetens hemsida. Du bör även kontakta ditt försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten för att få en förklaring till varför din ersättning nekats.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om du har fler frågor! Lycka till!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96509)