Varför lägger åklagaren ned förundersökningen?

2020-10-25 i Förundersökning
FRÅGA
Hej det har uppenbarligen begåtts en rad grova brott utom allt rimligt tvivel där den misstänkta personen är känd. Trots detta har åklagaren under mycket lång tid hela tiden lagt ner förundersökningarna med motiveringen att åtal inte är påkallat ur allmän synvinkel. Detta trost att det finns väldigt mycket bevismaterial mot den misstänkte för en rad grova brott tex. mordhot, hordförsök, skadegörelse för över 300 000 kr.VAd betyder åklagare ytterst oklara besked och kan /får en åklagare jobba på detta sättet att hela tiden lägga ner förundersökningarna mot personer misstänkte för grov organiserad brottslighet som pågått nu i över 4 års tid och ett mycket stort antal anmälda brott ? Jag måste även fråga om detta sätt som åklagaren jobbar på är helt ok och om det är någon ide att anmäla grova brott om åklagaren ändå hela tiden meddelar att åtal inte är påkallat ur allmän synvinkel ???
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska åtal väckas?

Åklagaren har rätten att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal, och kan även väcka åtal för brott som vanligtvis faller under enskilt åtal (20 kap. 6§ rättegångsbalken). Åklagaren får även besluta att underlåta att väcka åtal, om inget allmänt intresse åsidosätts, och om det kan antas att brottet inte skulle föranleda andra påföljder än böter eller villkorlig dom, om åtalet inte antas kunna påverka påföljden då misstänkt är misstänkt för andra brott (20 kap. 7 § rättegångsbalken). Åklagaren får då underlåta att väcka åtal om det inte finns särskilda skäl för att det är uppenbart att det inte krävs annan påföljd för att misstänkt ska avhålla sig från brottslighet. Annars har alltså åklagaren åtalsplikt, men att endast väcka åtal om den tror att målet kan leda till en fällande dom.

När ska förundersökning läggas ned?

Förundersökning ska bedrivas objektivt och utreda om det begåtts ett brott, och ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakar kostnad eller olägenheter (23 kap. 4§ rättegångsbalken). Förundersökningen får läggas ned om den fortsatta utredningen skulle kräva stora kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse, eller om inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom nedläggningen (23 kap. 4a§ rättegångsbalken). Åklagaren beslutar om detta.

Ovan är alltså lagstöden för åklagaren ansvar och skyldighet att väcka åtal respektive lägga ned förundersökningen. Jag kan tyvärr inte svara för i det enskilda fallet varför åklagaren lägger ned förundersökningen som du talar om, men de måste ha stöd i lag för detta. jag kan därför inte svara på om åklagarens beslut är förenligt med lag, då ja inte vet något om omständigheterna kring beslutet.

Om du lidit skada av åklagarens beslut, kan du överklaga detta. Då kollar en annan åklagare på beslutet och ser om det finns skäl att fatta ett annat beslut. En sådan överklagan kan göras obegränsat i tid, och ska göras till den åklagarmyndighet som fattade beslutet. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida.

Om du anser att åklagaren har begått ett tjänstefel kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen. Det kan du läsa mer om på deras hemsida.

Jag är ledsen för att det dröjt innan du fått svar, och att jag inte kan ge dig ett bättre svar än detta, men det är omöjligt för mig att säga i det enskilda fallet varför och om åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen är rätt. Du får istället vända dig till JO som beslutar om att utreda det vidare.

Hoppas ändå mitt svar har varit till någon hjälp!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?