Vårdpersonals tillgång till patientjournal

FRÅGA
Hej. Får skolläkaren titta i mitt barns journal (5år) utan att fråga oss föräldrar? Vi har gett lov till skolsyster men INTE till skolläkare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1:2 patientdatalagen ska varje journal behandlas så att obehöriga inte får tillgång till den (se här). Enligt 4:1 patientdatalagen får vårdpersonal ta del av dokumenterade uppgifter om patienten endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården (se här). I förarbetena till patientdatalagen kan utläsas att endast en begränsad krets av personalen på exempelvis en vårdenhet behöver ha tillgång till patientens journal i sitt arbete och att respekten för patientens integritet kräver att ingen utanför denna krets får tillgång till journalen. Att gå in i en journal av ren nyfikenhet är alltså inte godtagbart. Det är däremot tillåtet att gå in i en journal inom ramen för sin direkta tjänsteutövning som vårdpersonal.

En patient har enligt 8:5 patientdatalagen rätt att få loggutdrag av den elektroniska åtkomst av uppgifter som förekommit (se här). Den som, utan särskilt tillstånd, och som inte ingår i den krets som behöver göra det för vårdarbetet, bereder sig tillgång till en journal gör sig objektivt sett skyldig till dataintrång vilket kan ge upp till två års fängelse, se 4:9 c brottsbalken (här).

Det saknas tillräckligt med information för att bedöma huruvida läkaren ingick i kretsen av direkta vårdutövare gentemot ert barn eller inte. Om du är tveksam kan du kontakta Patientnämnden i ditt landsting för vidare bedömning och stöd.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93217)