Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Min snart sexåriga son har haft sönder en stol i skolan. Läraren sa att kommunen kanske skickar en räkning. Min son har en resursperson och står i kö för ADHD utredning. Tycker ju inte jag ska betala för något jag inte har kunnat vara där för att stoppa eller påverka.

Om det skulle vara så att man juridiskt tvingas betala, så har jag förstått att det hamnar på vårdnadshavarna. Jag och hans pappa är skilda, jag är boendeförälder och han umgängesförälder. Hamnar halva räkningen hos mig och andra halvan hos honom? Vi är ju båda vårdnadshavare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som vårdnadshavare kommer behöva betala för skadan. Vidare uppfattar jag det också som du vill veta hur en sådan betalning ska fördelas mellan dig och ditt barns andra vårdnadshavare.

Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL) och Föräldrabalken (FB).

Var och en ska ansvara för de skador de orsakat

Utgångspunkten inom svensk skadeståndsrätt är att var och en ansvarar för de sak- och personskador man själv orsakar, 2:1 SkL. I detta fall rör det sig om en skada på en stol. Skadan på stolen är en sakskada och denna skada ska alltså ersättas av ditt barn då det är hen som orsakat skadan.

När man bestämmer skadeståndets storlek för någon som är under arton år ska hänsyn dock tas till barnets ålder, mognad och skadans beskaffenhet, 2:4 SkL. Eftersom ditt barn är vid så pass ung ålder och det rör sig om en skada på en stol är det därför troligt att detta skadestånd kommer sättas lågt.

Vårdnadshavare har en tillsynsplikt och ska därmed hindra sina barn från att orsaka skada

Vårdnadshavare har det yttersta tillsynsansvaret för sina barn, 6:2 2 st FB. Detta tillsynsansvar innebär ett ansvar för vårdnadshavare att se till att sina barn står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. I det fall tillsynsplikten inte efterföljs och skada uppstår till följd av detta kan vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL.

När förälder lämnar sina barn på skolan övergår dock detta tillsynsansvar på skolan. Detta medför att det istället är skolans ansvar att se till att barnen står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. Då jag inte vet precis vad som hänt när skadan uppstod eller hur det gick till är det svårt för mig att uttala mig om tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället eller inte i just ditt fall.

Vårdnadshavare har ett strikt ansvar att ersätta skada som orsakas av deras barn genom brott

Frågan huruvida tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället är dock, enligt min bedömning, inte av någon större betydelse i just ditt fall. Vårdnadshavare har nämligen ett strikt ansvar för sakskador som deras barn orsakar genom brott, 3:5 SkL. Då det rör sig om en sakskada och skadegörelsen på stolen skulle kunna utgöra en brottslig handling gör jag bedömningen att det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL kommer bli aktuellt i ditt fall.

Då det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL är just strikt innebär detta att det inte spelar någon roll om vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt eller inte. Inter heller spelar det någon roll om tillsynsplikten övergått till skolan eller inte. Det strikta ansvaret innebär alltså att ni som vårdnadshavare ansvarar för skadan, oavsett brist i eller övergång av tillsynsplikten.

Vårdnadshavares strikta ansvar utesluter inte att även barnet blir skadeståndsskyldigt

Att du som vårdnadshavare har ett strikt ansvar att betala skadan utesluter inte att även ditt barn kommer blir skadeståndsskyldig enligt 2:1 och 2:4 SkL, som jag nämnde ovan.

När flera ska ersätta samma skada så svarar de solidariskt för skadeståndet

Då du beskriver att både du och barnets andra förälder är vårdnadshavare kommer ni båda svara solidariskt för skadeståndet, 6:4 SkL Med detta menas att skolan själv får bestämma om de vill rikta skadeståndsanspråk (dvs skicka fakturan) till enbart en av er eller om skolan hellre vill dela skadeståndet på två och rikta skadeståndsanspråk (skicka faktura) till er båda två. I det fall skolan enbart skickar fakturan med hela skadeståndsanspråket till en av er, har den som tvingas betala skolan det fulla beloppet rätt till regressrätt. Regressrätten är garanterad och innebär en rätt att få kräva den andra på den den av skadeståndet som du betalt. Sker inte detta frivilligt kan den som betalat hela skadeståndet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden.

Sammanfattningsvis

Eftersom det verkar vara en sakskada som uppkommit genom brottet skadegörelse kommer du som vårdnadshavare tillsammans med barnets andra vårdnadshavare att bli skadeståndsansvariga för skadan, 3:5 SkL ihop med 6:4 SkL. För detta skadestånd svarar ni solidariskt. Med hänsyn till lydelsen av 2:1 SkL kan även ditt barn komma att bli skadeståndsskyldig för skadan. Till följd utav att ditt barns låga ålder och att skadan rör en stol kommer detta skadeståndsbelopp förmodligen sättas lågt, 2:4 SkL.

Mitt råd för hur du bör gå vidare är att i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd.

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor

Mvh,

Jennifer ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”