Vårdnadshavares skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador

Hej

Vår son på 14 år har brutit mot en av skolans regler genom att prova att röka vejp (el cigarett) i ett omklädningsrum. Detta gjorde att brandlarmet startade och det blev en utryckning. Sonen förstod inte att larmet kunde starta av detta och blev så klart rädd. Han erkände dock vad han gjort. Nu vill skolan att jag som förälder ska betala en räkning på 3000kr. Är jag skyldig att göra detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Terminologi
Enligt svensk rätt kan den som orsakar en personskada, sakskada, allmän förmögenhetsskada, ren förmögenhetsskada eller kränker någon bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (SkL). Jag tolkar situationen som att ingen annan person eller någons egendom har skadats, vilket innebär att din son orsakat någon form av förmögenhetsskada (utryckningskostnad à 3000 kr). Man skiljer på allmänna förmögenhetsskador och rena förmögenhetsskador, en allmän förmögenhetsskada är en ekonomisk förlust som följer av en person- eller sakskada och en ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har något samband med person- eller sakskador (1 kap. 2 § SkL). Av informationen jag har så utgår jag ifrån att din son har orsakat en ren förmögenhetsskada.

Förutsättningar för skadeståndsansvar
Av 2 kap 2 § SkL framgår det att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan. Det förutsätter i regel att ett brott ska ha begåtts, men enligt praxis kan skadeståndsskyldighet utgå trots att den ansvarsgrundande handlingen inte varit brottslig.
Ett barn som ännu inte är straffmyndig får som sagt inte dömas till påföljd, men det betyder inte att barnet inte begått ett brott. Att begå ett brott och att utdömas påföljd för brottet är två separata saker, att åläggas skadeståndsansvar anses inte vara en påföljd enligt brottsbalkens bestämmelser. En 14-åring kan alltså ha begått ett brott och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga (1 kap. 6 och 8 §§ brottsbalken.

En annan förutsättning är att personen ska ha handlat uppsåtligen samt att kravet på adekvat kausalitet ska vara uppfyllt, dvs att det ska finnas ett faktiskt och rättslig samband mellan händelsen och skadan.

Vårdnadshavare
Barn har ett visst skadeståndsansvar men det är inte alls lika vitt som vuxnas. Om den som orsakat skadan är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Om barnet är försäkrat ska skadestånd betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker det (det vill säga utan att jämkas). Ditt ansvar som föräldrar är dock begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken).

I ditt fall:
Mitt första råd till dig är att kontakta skolan. Ifall dem har försäkring (vilket jag antar att dem har) som täcker kostnaden så ska försäkringsbolaget i första hand ersätta skadan. Mitt andra råd är att du ska kontakta ditt egna försäkringsbolag. Om det visar sig att skolans försäkringsbolag inte är villiga att ersätta utryckningskostnaden så finns det ändå en möjlighet för dig att komma överens om en lösning med ditt egna försäkringsbolag. Vidare skulle du kunna bestrida skolans yrkande och argumentera utifrån den skälighetsbedömningen som framgår av 2 kap. 4 § SkL. Värt att tillägga är att käranden bär bevisbördan, vilket i ditt fall innebär att skolan ska bevisa att det är styrkt.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000