Vårdnadshavares skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej !Min son är som är 12 år skulle visa en kompis var deras buss stannar.Detta genom att peka med handen. Han slår då till sin andra kompis som tappar sin mobil i asfalten.Alltså genom otur / olyckshändelse. Är jag skadeståndsansvarig för kompisens mobil ? Finns det någon regel om att man har något egenansvarig för sin te x mobil.Vårt försäkringsbolag ersätter inte skadan eftersom det inte är vår sons mobil. Föräldrar till kompisen vill att vi står för hela deras självrisk som är betydligt högre än vår.Vad gäller ? Finns det praxis ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL), den hittar du här!

Kort om skadestånd

Huvudregeln inom svensk rätt är att den som orsakar skada har ett skadeståndsansvar om denne varit vållande (alltså agerat med uppsåt eller varit oaktsam) 2 kap. 1 § SkL. En förutsättning för att någon har varit vållande till skada är att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och vållandet. Det ska alltså finnas ett "tillräckligt orsakssamband" mellan den skadevållandes handlingar och skadan som uppkommit.

Barn, alltså personer under 18 år, ska ersätta den skada de orsakat i den mån det är skäligt med hänsyn till hans/hennes ålder, utveckling, vilken handling det rör sig om och om det föreligger någon ansvarsförsäkring se 2 kap. 4 § SkL.

Föräldrars skadeståndsansvar för sina barns handlingar

Om vårdnadshavare uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i sin plikt att utöva tillsyn om sitt barn, och barnet förorsakar skada så är vårdnadshavaren skyldig att utge skadestånd enligt 6 kap. 2 § 2st föräldrabalken (FB) jämte 2 kap. 1 § SkL. I tillsynsplikten ingår att vårdnadshavaren ska förebygga och avvärja skadegörande handlingar av barnet. De åtgärder som vårdnadshavare ska vidta för att uppfylla sin tillsynsplikt och undgå skadeståndsskyldighet varierar beroende på bl.a. vilket föremål barnet använder, vad barnets sysselsätter sig med och vårdnadshavares kännedom om aktiviteten. Det ställs större krav på tillsynen när det gäller små barn än ungdomar. Ett litet barn kan kräva ständig övervakning medan tillsynsansvaret i fråga om ungdomar ofta kan anses uppfyllt genom att vårdnadshavaren ger instruktioner eller förmaningar.

Vårdnadshavare har även sedan 2010 ett principalansvar för skador som deras barn orsakar genom att begå brott enligt 3 kap. 5 § SkL. Principalansvaret innebär att vårdnadshavare svarar för sina barns förehavanden oberoende av vållande – ett strikt skadeståndsansvar. Något sådant ansvar torde inte vara aktuellt här eftersom ditt barn, utifrån förutsättningarna du angivit, inte verkar ha agerat med uppsåt.

Ersättningen

Vid sakskada, dvs skada på ett fysiskt föremål, som det här rör sig om ska ersättning utgå antingen för sakens värde eller för reparationskostnaden 5 kap. 7 § SkL. Förutsatt att kompisens självrisk inte är högre än mobilens marknadsvärde eller reparationskostnad så kommer du eller din son bli skyldig att betala denna. Det är den skadelidandes skada som ska ersättas och därför kan ingen hänsyn tas till att er självrisk är lägre.

Sammanfattande svar

Du, i egenskap av vårdnadshavare, kan bli ersättningsskyldig för ditt barns agerande. Det är svårt för mig att göra en egen bedömning angående ditt skadeståndsansvar utan kunskap om alla omständigheter kring skadehändelsen. Utgångspunkten är dock att den som påstår någonting måste bevisa detta och om kompisen vill ha skadestånd måste denne kunna bevisa att din son agerat vårdslöst. Vid rena olyckshändelser, dvs vållande som varken beror på vårdslöshet eller uppsåt, utgår inget skadestånd. Viktigt att notera är dock att vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga för skada som deras barn orsakat genom rena olyckshändelser om de brustit i sin tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § 2st. FB.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)