Vårdnadshavares principalansvar

FRÅGA
hej. Jag har en son som är 11 år, han blev misshandlad av en 14-årig elev. efter att min son har berättat det för sin lärare och åtgärderna var vidtagna hotade den 14-årige kille min son om att hämmas för att han har berättad det för skolpersonalen. Min son har inte bara fått fysiska skador av misshandel men också psykiska då han inte vågar gå ut och mår allmänt dåligt. min fråga är om det finns någon möjlighet att kräva skadestånd från elevens föräldrar eller om det finns några andra lagar som kan ställa eleven eller hans föräldrar tillrätta.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Jag beklagar den situation ni har hamnat i. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Vårdnadshavares principalansvar för barns handlande

Så som jag tolkar frågan har din son blivit utsatt för misshandel, och därmed ett brott. Utgångspunkten i svensk rätt är att någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd, 1 kap. 6 § brottsbalken.

Som vårdnadshavare har man ett så kallat principalansvar gentemot sina barn. Detta innebär att vårdnadshavare till barn som begått brott ansvarar för detta även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från deras sida. Misshandeln är en brottslig handling och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt i detta fall, 3 kap 5 § skadeståndslagen (SkL).

Föräldrarnas ansvar begränsas av prisbasbeloppet

Viktigt att notera är att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt.

Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för, 2 kap 1 § SkL. Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter, 2 kap 4 § SkL.

Skolans tillsynsansvar

Skolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Detta regleras i kapitel 6 skollagen. I det fall skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, 6 kap. 12 § skollagen. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under tiden detta pågått.

Min rekommendation

Utifrån den du beskriver verkar det som att eleven har agerat med uppsåt och anses därmed skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Eftersom eleven 14 år är det föräldrarna som blir ansvariga för att ersätta skadan som barnet orsakat genom den brottsliga handlingen. Vidare kan skolan hållas ansvarig i de fall de inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Mitt råd till dig blir därför att ta kontakt med elevens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för den fysiska och psykiska skadan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?