FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare27/02/2017

Vårdnadsförälderns principalansvar för skada vållad genom brott

Vi har gemensam vårdnad om vår son som fyller 15 i nu i År. Jag träffar honom ca 4 gånger per år och han bor hos sin pappa.

Jag betalar underhåll och pappan har även hela barnbidraget.

Nu har sonen begått ett brott. Skadegörelse som troligtvis kommer sluta i skadestånd. Polisen gör inget mera eftersom han är minderårig.

Ska jag vara med och betala ev skadestånd när jag redan betalar för honom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om föräldrars medansvar för skada som är vållad genom brott är reglerad i Skadeståndslagen (SkadestL).

Ditt ansvar för din sons skadestånd

Av SkadestL 3:5 framkommer det att en förälder som har vårdnaden om ett barn blir ersättningsskyldig tillsammans med barnet för skada barnet vållat genom brott.

I ditt fall innebär det att eftersom du är förälder och vårdnaden om sonen är gemensam, ska du trots att sonen inte bor hos dig vara med att betala skadeståndet. Att pappan har hela barnbidraget, och att du betalar underhåll har i detta avseende ingen betydelse.

Av SkadestL 3:5 2st framkommer det att vårdnadsföräldrarnas gemensamma ansvar för barnets skadestånd är begränsat för varje skadehändelse till en femtedel av gällande prisbasbelopp . För år 2016 uppgick prisbasbeloppet till 44 300 kr och för i år ligger prisbasbeloppet på 44 800 kr.

För din del innebär detta därför, förutsatt att det i din sons fall bara rör sig om skadegörelse vid ett tillfälle, att du och sonens pappa tillsammans inte kommer att behöva betala mer än 8 860 kr (om den skadegörande handlingen begicks år 2016), alternativt mer än 8 960 kr (om den skadegörande handlingen begicks i år). Med andra ord, även om det eventuella skadeståndet för din son skulle överstiga 8 860 kr/8960 kr, kommer inte du eller sonens pappa tillsammans kunna krävas på mer än 8 860 kr/8960 kr sammanlagt. Om skadeståndet skulle understiga nämnda belopp kan ni givetvis inte krävas på mer än vad skadeståndet har bestämts till.

(Det bör nämnas att bara för att du och pappan inte kan krävas på det som överstiger en femtedel av prisbasbeloppet, betyder inte det att inga krav kan riktas mot din son. Den eventuella del av skadeståndet som inte kommer kunna krävas av dig eller pappan kommer att kvarstå som en fordran mot din son, trots att han är minderårig)

Fördelningen av betalningsansvaret mellan dig och sonens pappa

Om ni och den skadelidande inte kommer överens om något annat, kommer betalningsansvaret mellan dig och pappan att vara solidariskt. Detta innebär att skadeståndsmottagaren är fri att kräva hela den summan ni tillsammans ansvarar för från en av er. Skulle skadelidande välja att kräva dig på hela summan (max 8 860 kr/8960 kr som nämnts ovan) har du rätt att i efterhand kräva pappan på betalning. Hur mycket du har rätt att kräva följer av allmänna principer. Enligt dessa måste en skälighetsbedömning göras från fall till fall. Om pappan kan bedömas ha varit vårdslös genom att ha brustit i sin tillsynsplikt över er son för att han inte lyckats förhindra skadegörelsen, skulle möjligheten finnas att kräva hela summan från honom (FB 6:2, SkadestL 2:1). Om inte, kan du som regel kräva honom på hälften av summan.

Att notera är att du alltid har rätt att kräva din son, som ju är den som är den skadeståndsskyldiga, på den summan som den skadelidande eventuellt kräver från dig. Har din son inte råd att betala dig nu, kommer din fordran gentemot din son att kvarstå och du kommer att kunna kräva honom i framtiden.

Jämkning av betalningsansvar i vissa situationer

Enligt SkadestL 3:6 2st kan den summan som omfattas av en förälders betalningsansvar i vissa situationer sättas ned.

En sådan situation är om föräldern har ingen eller helt obetydlig kontakt med barnet och därför inte har haft möjlighet att påverka dennes beteende. Av att döma av de uppgifter du har angivit i din fråga är dock detta undantag inget som är relevant i din situation.

Den andra situationen är när en förälder vidtagit åtgärder, utöver en normal tillsynsplikt, för att förhindra att barnet begår brott. Ett exempel är en förälder som förgäves har ansträngt sig, genom t ex ett nära samarbete med sociala myndigheter och skolan, för att förhindra sitt barns upprepade brottslighet. Med utgångspunkt i din fråga har jag för få uppgifter för att bedöma om detta undantag är relevant i din situation. Det kan dock sägas att båda undantagen i SkadeståndL 3:6 2st används restriktivt.

Jämkning av betalningsansvar pga dina ekonomiska förhållanden

Skulle ett betalningsansvar med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden vara väldigt betungande, kan den summan som omfattar ditt ansvar komma att sättas ned enligt SkadestL 6:2. Vid en sådan skälighetsbedömning om nedsättning kommer dock även den skadelidandes behov av skadeståndet att tas hänsyn vid.

Rekommendation

Enligt huvudregeln och med utgångspunkt i de uppgifterna jag har fått av dig, kan det sammanfattningsvis sägas att du kommer att behöva vara med och betala din sons skadestånd. Skulle detta bli betungande ekonomiskt för dig, skulle du och pappan kunna omförhandla storleken på det underhåll som du betalar för din son. Enligt FB 7:1 är det föräldrarnas sammanlagda ekonomiska förmåga som avgör barnets underhåll och om din ekonomiska förmåga pga skadeståndet minskar markant i jämfört med pappans, är det också skäligt att du ska betala ett lägre underhåll. Skulle ni ha svårt att enas om ett lämpligt belopp kan ni ta hjälp av familjerätten i er sons hemkommun.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare