Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?

2021-06-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag är svensk medborgare och min fru är fransk medborgare. Vi gifte oss i australien men under franskt äktenskapskontrakt. Vi bor nu i Sverige. Jag funderar på att skilja mig. Om vi göra det skall/kan/måste vi göra det i Sverige och är det fransk eller svensk lagstiftning som gäller? Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av omständigheterna ovan förstår jag att du vill veta var du kan skilja dig och även vilken landslag som kommer att vara tillämplig vid äktenskapsskillnaden. Ni gifte er i Australien under fransk lag och bor nu i Sverige. Detta aktualiserar regler inom det internationella privaträttsliga området.

Erkännande av äktenskap
Det finns inga uttryckliga EU-regler för ingående och erkännande av äktenskap som sådan. Det finns däremot regler om erkännande av äktenskapsskillnad i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. I 1 kap. 7 § IÄL stadgas att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige om det är giltigt i den stat där det ingicks. Jag utgår från att ni har gift er på ett lagligt sätt i Australien och uppfyller därmed kravet på formell giltighet. Den materiella giltigheten finns i 1 kap. 8a § IÄL och reglerar situationer då äktenskapshinder föreligger, ex. när ena parten var under 18 vid äktenskapets ingående. Inget tyder på att omständigheterna i ert äktenskap är sådana, jag utgår därför från att även detta krav är uppfylld.

Domstolsbehörighet
Det finns EU-regler som bestämmer vilken lagstiftning som gäller och vilken domstol som är ansvarig när två eller flera EU-länder är berörda, t.ex. då makarna bor i olika länder eller har skilda medborgarskap. I.O.M. att både Frankrike och Sverige omfattas av Bryssel II-förordningen, är det den som blir tillämplig i detta fall. I artikel 3 av förordningen följer att behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad ska tillkomma domstolarna i den medlemsstaten:
(1) inom vars territorium
- makarna har hemvist, eller
- makarna senast hade hemvist om en av dem fortfarande är bosatt där, eller
- svaranden (dvs din maka) har hemvist, eller
- om ansökan är gemensam, någon av makarna har hemvist, eller
- sökanden (dvs du) har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, eller
- sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst sex månader omedelbart innan ansökan gjordes och sökanden antingen är medborgare i den berörda medlemsstaten eller, när det gäller Förenade kungariket och Irland, har "domicil" där.
(2) i vilken båda makarna är medborgare eller, när det gäller Förenade kungariket och Irland, båda makarna har 'domicil'."

Om något av dessa punkter är uppfyllda avseende Sverige, vilket i ditt fall verkar vara den första, så kan man alltså ansöka om äktenskapsskillnad vid svensk domstol. Bestämmelsen ger ganska goda möjligheter till forumshopping, varvid flera länders domstolar kan ha behörighet beroende på vilka kriterier man uppfyller (se punkterna ovan). Det kan därvid vara förmånlig att tänka på arv, bodelning och vårdnad om barn när domstol väljs (detta är då om flera länders domstolar är behöriga). D.v.s. att man kan välja det land som är mest förmånligt.

Hemvist/bosatt
Begreppen är inte reglerade i förordningen och hur de definieras är något oklart, men de skiljer sig åt när denna förordning tillämpas. EU-domstolen brukar meddela domar i syfte att klargöra kriterier som följer av förordningar, men så har inte skett avseende dessa begrepp. Generellt sett brukar "hemvist" avse var den aktuella personen har störst anknytning till. Här brukar familj, jobb, vänner, etc spela roll. När det kommer till begreppet "bosatt", brukar man avse platsen där man bor, dvs där man har sitt boende. Detta sammanfaller oftast med hemvisten, men kan alltså vara på annan plats.

Lagval
Huvudregeln i 3 kap. 4 § IÄL är att talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag om svensk domstol är behörig. Den svenska lagen som då ska tillämpas i detta fall är äktenskapsbalken.

Var kan man vända sig?
För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Om det bara är du som vill skilja dig kan du upprätta en stämningsansökan. Vill du ha mer juridisk hjälp angående ansökan, kan du exempelvis ta hjälp av en jurist. Du kan t.o.m. boka en tid på lawline för extra hjälp.

Ditt fall
Svaret på din fråga är därmed att du kan ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige eftersom du och din maka nu bor i Sverige. Det är då svensk lag som kommer att vara tillämplig. Men andra länders domstolar kan vara behöriga, beroende på om kriterierna ovan är tillämplig (detta kunde jag inte svara på pga omständigheterna i frågan inte var tillräckliga, men jag hoppas att information jag gav var tillräcklig för dig att klura ut det).

Jag hoppas att detta var till hjälp och återkom gärna med fler fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97711)