FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/03/2023

Var i relevanta förarbeten kan man hitta regler om samägda fastigheter i samfällighetsföreningar?

Hej, I ert svar https://lawline.se/answers/samfallighet-och-att-foretrada-en-medlem-genom-fullmakt Skriver ni "Enligt förarbetena till lagen om förvaltning av samfälligheter sägs det att samägare till en fastighet tillsammans utgör en delägare i samfälligheten. Alla ni samägare anses alltså som en medlem som har rösträtt och som kan företrädas av ett ombud. Detta innebär att vem som helst av er kan företräda er fastighet på föreningens möten utan fullmakt." På en föreningsstämma kan således en delägare företräda samtliga ägare till en fastigheten utan att behöva uppvisa fullmakt. Min fråga är vart i förarbetet till samäganderättslagen man kan läsa detta och är ett förarbete i juridisk mening gällande om det inte framgår i själva lagtexten?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta var i relevanta förarbeten som du kan hitta informationen som har getts i svaret på din tidigare fråga samt vilken funktion lagförarbeten har.

Var i förarbetena till samfällighetslagen finns den aktuella informationen?

När det i svaret på din tidigare fråga hänvisas till "förarbetena" avses (såvitt jag kan förstå) en proposition från 1973 (prop. 1973:160). Denna behandlar bl.a. ett förslag om införandet av samfällighetslagen i dess nuvarande lydelse. 

sidan 415 i propositionen framgår hur samfällighetslagens 17 §, vilken förklarar vad en samfällighetsförening och vilka dess medlemmar är, ska förstås. Där förklaras att medlemmarna utgörs av delägarna i samfälligheten. På sidorna 408-411 förklaras hur samfällighetlagens 12 §, vilken berör röstetal och hur beslut ska fattas vid sammanträde, ska förstås. Där förklaras först att varje delägare som är närvarande vid ett sammanträde har en röst. Där förklaras vidare att "om fastighet innehas med samäganderätt av flera personer har dessa tillsammans en röst". Dessa räknas alltså på samma sätt som en "delägrare"/medlem enligt detta resonemang. Reglerna om röstberättigade medlemmars möjlighet att använda sig av ombud borde därmed, rimligen, gå att tillämpa på samma sätt för samägda fastigheter som för "vanliga" fastigheter.

Vad är förarbeten?

Förarbeten avser de material som produceras innan ett beslut om en ny lag tas av riksdagen. Detta omfattar bl.a. propositioner och diverse utredningar (se för vidare information Lunds universitets biblioteks hemsida). Dessa utgör alltså "arbetsmaterial och beslutsunderlag i lagstiftningsarbetet" (se Rosén i SvJT 1996 s. 245). Därutöver utgör de en komplementterande rättskälla till lagtext vilken används för att fylla luckor i lagen och som vägledning för hur denna ska tolkas. Detta beror på att lagtext inte kan täcka alla möjliga situationer som kan tänkas uppstå. Förarbeten används därför i betydande utsträckning för att lösa diverse juridiska problem. Din första fråga är ett bra exempel härvid (det framgår ju inte uttryckligen av samfällighetslagen om en av delägarna av en samägd fastighet kan företräda övriga delägare vid ett sammanträde).

Vidare måste det observeras att förarbeten utgör en rättskälla trots att de inte är en del av lagtexten till de lagar de har utgjort beslutsunderlag till.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”