Var går gränsen för olaga hot?

FRÅGA
Vart går gränsen för hit olaga hot tex akta dig nästan framme eller jag ska se till allt tas från dig eller putta någon med bäbis i famnen eller sparka någon som e tidigt gravid eller slå sönder saker i ens närhet eller kasta saker som kan göra ont eller inte i ansiktet eller skicka sms fast man påtalat att sluta.. Har ej polis anmält pga rädsla för eskalerande beteende och vissa av ovannämnda är äldre 2 år händelserna... Har ensam vårdnad och vill bara leva i fred utan ögonen i nacken.. Har själv uttalat hot mot personen att om han ej slutar så kommer vissa saker ske. Har varit tyst och inte svarat och block at och varit vänlig men ingen effekt han vägrar låta mig vara och har erfarenhet av polis skyddat boende kontakt förbud och inga påföljder i ett tidigare förhållande därför vågar ej anmäla för ord mot ord och har ej vågat berätta om misshandeln för de skamligt och har Inte bevis bara dagbok och några foton om han ej har hackat in på mitt konto...
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot

Förutsättningarna för att en gärning objektivt sett ska vara uppfylld för ett olaga hot är att "någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid", 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Det krävs alltså att hotet innefattar en brottslig gärning och att sättet som hotet framförs på uppfattas som allvarligt av dig. Det vill säga att du känner allvarlig rädsla till följd av hotet för din egen säkerhet, någon annans säkerhet eller din egendom etc.

"Akta dig, jag är nästan framme" eller "jag ska se till att allt tas ifrån dig" innefattar inte tydligt vilken typ av brottslig gärning det är frågan om. Däremot så omfattas även s.k. förtäckta hot av bestämmelsen, vilket innebär att det kan räcka med att en brottslig gärning antyds på något sätt i hotet. I ditt fall innefattar den brottsliga gärningen eventuellt någon form av våldsbrott, "akta dig", eller tillgreppsbrott "jag ska se till att allt tas ifrån dig". Men jag vill poängtera att det inte är säkert att uttalandena uppfyller kraven på att innefatta en brottslig gärning, man måste som nämnt kunna antyda den brottsliga gärningen från hotet. I ditt fall är det svårt för mig att utläsa exakt vad den brottsliga gärningen är utifrån citaten.

Det andra kravet, "ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades eller annans säkerhet", innebär som nämnt att du måste tagit hotet på allvar, hotet från din synvinkel var allvarligt menat och det finns risk enligt din mening att det kommer förverkligas. Brottet som hotet innefattar ska även vara av viss svårighetsgrad, det vill säga att hotet ska skapa lidande för dig, allvarlig rädsla. Det är till exempel i regel inte tillräckligt att hota om ringa våld å person eftersom det i allmänhet inte skulle framkalla tillräckligt lidande (SOU 2016:7 s. 321).

Misshandel

Att sparka på någon skulle kunna uppfylla kraven på en misshandel. "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta", 3 kap. 5 § BrB. Det vill säga att sparka på någon så att personen åtminstone får smärta av sparken är objektivt sett en misshandel. Vidare krävs att gärningspersonen haft s.k. uppsåt till alla brottsrekvisit. Alltså att han åtminstone varit likgiltig till faktumet att han 1) sparkat, och 2) att det har orsakat smärta samt 3) att han vet att han sparkar någon annan. Att sparka på någon som är gravid bör vidare föranleda att brottet utgör misshandel av normalgraden. Att kasta något i ansiktet på någon annan så att det orsakar smärta kan på liknande sätt uppfylla kraven på en misshandel alternativt ringa misshandel. Det är däremot inte helt enkelt utifrån den korta informationen att göra en helt säker bedömning på vilken svårighetsgrad brotten skulle kunna ha.

Ofredande

Att knuffa någon eller kasta saker på någon kan uppfylla kraven för ett ofredande, 4 kap 7 § BrB. Där föreskrivs "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnat att kränka den utsattes frid på kännbart sätt för ofredande". Utöver att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, t.ex. fysiskt antastar någon annan genom att knuffa, krävs att gärningen är ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt. Det vill säga det viktiga är att du upplevde exempelvis knuffen som kränkande.

Skadegörelse

Att förstöra eller skada någon annans egendom kan utgöra brottet skadegörelse, 12 kap 1 § BrB. Om personen i fråga har förstört en del av din egendom och du har lidit skada för det, uppfylls brottet skadegörelse objektivt. Som ovan krävs därutöver att personen har haft uppsåt i förhållande till gärningen.

Utifrån din information framgår inte exakt vad personen gjort sönder m.m., det är därför svårt att göra en helt korrekt bedömning även här.

Preskription

Du skriver att några av gärningarna skedde för mer än 2 år sedan, det innebär att brotten som eventuellt utgör ofredande skulle kunna vara preskriberade, eftersom ofredande har ett maxstraff på 1 års fängelse, vilket innebär att brottet preskriberas efter 2 år från att gärningen ägde rum, 35 kap. 1 § 1 punkten BrB. Detsamma gäller för eventuella misshandelsbrott som är ringa, eftersom ringa misshandel har ett maximistraff på högst sex månader, vilket innebär att även det brottet preskriberas efter 2 år.

Anmäla?

Det som du har blivit utsatt för skulle kunna utgöra misshandel, olaga hot, skadegörelse m.m och många av brotten är inte preskriberade. Det jag således skulle göra, om du känner att du vill det, är att göra en polisanmälan. Att du har dokumenterat händelserna i en dagbok samt tagit foton på skador m.m kommer mest troligast att kunna användas som stödbevis utöver din redogörelse för vad som har hänt. Det är således användbart att du har skrivit upp vad som har hänt och tagit bilder, eftersom det kan stödja din berättelse. Det behöver således inte vara något negativt att du inte har berättat för flera personer om vad du blivit utsatt för. Däremot är det inte säkert att bevisen kommer räcka till, men det är svårt för mig att göra en korrekt bedömning av bevisläget utifrån din information.

Avslutningsvis vill jag bara beklaga det du blivit utsatt för. Jag hoppas vidare att du har fått svar på dina frågor samt ett varmt lycka till!

Mvh

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97636)