Var går gränsen för nödvärn?

Hur tolkas nödvärn? Var går gränsen för nödvärn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda brottsbalken(BrB).

Nödvärn aktualiseras vid fyra olika situationer

En gärning som någon begår i nödvärn räknas som ett brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Nödvärn aktualiseras vid fyra olika situationer:(BrB 24:1)

1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Gränsen för nödvärn är när gärningen är uppenbart oförsvarligt

Gränsen för nödvärn är om gärningen är uppenbart oförsvarligt, och detta måste avgöras med beaktande av omständigheterna i varje enskild fall. Men det finns en del generella principer som kan vara till hjälp för detta.

-Försvarsgärningen får inte klart avvika från vad som varit nödvändigt för att försvara sig.

- Våldet man använder sig av bör inte vara allt för oproportionerligt från det våld man riskerar att utsättas för.

-Dessutom finns ett antal andra omständigheter som spelar roll, som t.ex styrkeförhållandet mellan angriparen och den angripne och om det finns flyktmöjligheter.

Det finns även en undantagsregel som kallas för excessregeln. Den innebär att man får gå fri om man använt uppenbarligen oförsvarligt våld om man svårligen kunnat besinna sig. I denna bedömning får man se till farans art och omständigheter i övrigt. Var den angripne exempelvis i numerärt underläge eller nyvaken så kan det leda till att gärningen bedöms som nödvärnsexcess.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel SandströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”