Våldsamt motstånd, nödvärn, polismans våldsbefogenheter

Jag blev falskt anklagad för misshandel av en familjehemsplacerad 17-åring. 00:30 på natten bankade 2 poliser på dörren, de var mycket aggressiva o sa bara att jag skulle följa med dem. Jag frågade varför men de svarade inte. Jag ville stänga dörren för att klä på mig men då bröt poliserna upp dörren o slog mig i bröstet så jag vacklade baklänges. Jag är 68 år o svårt hjärtsjuk o blev mycket orolig. Jag sa att jag ville gå o klä på mig o det fick jag. När jag kom ut fr sovrummet skrek poliserna åt mig o återigen knuffade de mig hårt i bröstet o då valde jag att gå mot ytterdörren ut mot deras bil o nu är jag anklagad för våldsamt motstånd. De påstår att jag var vaken o inte öppnade men det är totalt fel, jag o min fru sov. Poliserna hade inget husrannsakningsbeslut, beslut om gripande tog de utanför min ytterdörr var o en för sig (efterkostruktion?) men utan att tala om det för mig. Nu har åtal väckts o grabben o båda poliserna kommer att vittna o jag vill kalla vittnen men min advokat tycker det är onödigt eftersom poliserna lämnat en beskrivning på vad som hände. Till saken hör att det fanns ytterligare 2 personer i huset som bevittnade ingripandet men deras vittnesmål är onödiga enl min advokat. Hur ska jag agera? Ska jag byta advokat? Jag har aldrig gjort något brottsligt i hela mitt liv mer än felparkering o fortkörning o vill inte bli prickad när jag inte gjort något fel! Den falska anklagelsen för misshandel är borta, det är en annan händelse som åtalet gäller.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår dig var du misstänkt (p.g.a. en enligt dig falsk anklagelse) för misshandel. På grund av denna misstanke dök två poliser upp hos dig en natt varpå tumult verkar ha uppstått. Som jag förstår det är den falska anklagelsen om misshandel nedlagd och ej längre av intresse. Istället avser det åtal du nu står inför våldsamt motstånd avseende den tumult som uppstod den natt poliserna var på besök. Eventuellt avser åtalet även något ytterligare (eftersom även 17-åringen som falskt anklagade dig ska vittna). Jag kan dock ej ta ställning till något annat än det du beskrivit. Jag ska därför ge dig några råd i hur du kan tänka kring det tumult som uppstod natten du blev besökt av poliserna samt det åtal avseende våldsamt motstånd du står inför. Jag ska besvara följande frågor:

(1) Vilken betydelse för åtalet avseende våldsamt motstånd har polisernas agerande?

(2) Allmänna råd kring advokat, vittnen m.m

1) Vilken betydelse för åtalet avseende våldsamt motstånd har polisernas agerande?

Om poliserna har agerat fel, d.v.s. agerat brottsligt, kan det vara så att du kan slippa ansvar för brottet våldsamt motstånd (jfr 17 kap 4 § brottsbalken, hädanefter förkortat BrB). Detta beror på bestämmelsen om nödvärn. Rätt till nödvärn föreligger bl.a. mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person (24 kap 1 § andra stycket BrB). Först måste vi således avgöra om du var utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp från poliserna. Du beskriver att poliserna knuffat dig och slagit dig i bröstet. Detta agerande kan utgöra misshandel (se 3 kap 5 § BrB) men bör i vart fall anses utgöra ofredande (se 4 kap 7 § BrB). Genom att knuffa och slå dig har således poliserna uppfyllt de krav som ställs i en brottsbestämmelse för att begå ett brott. Detta betyder dock inte att poliserna har begått brott. Detta beror på att poliser har rätt att i vissa situationer och under vissa omständigheter använda vålds- och tvångsmedel. Bestämmelser om detta finns bl.a. i polislagen, hädanefter förkortad PL (jfr 24 kap 2 § andra stycket BrB).

Polismans rätt att använda våld regleras i 10 § PL. Inledningsvis krävs att en viss situation är för handen. T.ex. krävs att polismannen möts av våld eller att någon som ska gripas med laga stöd gör motstånd. Du beskriver att polismännen knuffar och slår dig i bröstet. Det framgår inte om detta sker innan du gör motstånd, eller om det du gör ens utgör motstånd. Det följande jag skriver blir därför lite beroende av vad som skett.

Om du gjorde motstånd innan poliserna knuffade/slog dig, gäller att poliserna hade rätt att göra det de gjorde om andra medel varit otillräckliga och åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit försvarliga. Vad poliserna gjorde ska således ha behövts och varit proportionerligt (jfr 8 § PL). Eftersom jag inte vet något om det eventuella motstånd du gjorde kan jag ej göra denna bedömning.

Om du inte gjorde något motstånd innan poliserna slog/knuffade dig, förelåg ingen rätt för poliserna att slå/knuffa dig. Du var då utsatt för ett brottsligt angrepp mot din person. Du ska då dömas för vad du gjorde mot poliserna endast om gärningen med hänsyn till till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt (24 kap 1 § första stycket BrB). Inte heller denna bedömning kan jag göra eftersom den beror helt på vilket sorts motstånd du gjorde samt vilka slags slag och knuffar poliserna utdelat.

Slutsats fråga 1:

Jag har således kommit fram till att du eventuellt har möjlighet att åberopa nödvärn för att slippa undan straff för våldsamt motstånd. För att du ska slippa straff krävs att poliserna inte haft rätt att slå/knuffa dig. Om du inte gjorde motstånd innan de slog/knuffade dig hade poliserna ej rätt att slå/knuffa dig. Om så är fallet slipper du straff om det motstånd du utsatte poliserna för ej var oförsvarligt. Om det brister i någon av dessa förutsättningar, kommer du dömas för våldsamt motstånd.

2). Allmänna råd kring advokat, vittnen m.m

Jag har ovan under 1 kommit fram till att det kan finnas viss möjlighet att du slipper straff för våldsamt motstånd, om det går att visa att du handlade i nödvärn. För att visa detta behöver i princip poliserna förhöras. Så ska ske under rättegången varför advokaten då kommer att kunna ställa frågor för att utreda händelseförloppet för att på så sätt avgöra om du hade rätt till nödvärn. Du beskriver även att det fanns 2 ytterligare personen som bevittnat händelsen. Om dessa personer kan styrka att du ej gjort något motstånd innan poliserna angrep dig är det i min mening av vikt att dessa personer förhörs som vittnen i rättegången. Du har således ett intresse av att såväl poliserna som de ytterligare två personerna vittnar under rättegången.

Advokaten ska agera i ditt intresse och på dina uppdrag. Om du begär att personer ska vittna bör advokaten ej hindra dig. Observera dock att detta säger jag endast som allmänna riktlinjer. Det kan nämligen mycket väl vara så att den bedömning jag gjort ej är komplett eftersom jag blir tvungen att göra vissa antaganden p.g.a. den begränsade informationen jag mottagit. Din advokat är således i en bättre situation att bedöma behovet av vittnen. Men om du begär det, bör advokaten agera för att kalla in de vittnen du anser behövs. Vägrar advokaten detta, bör du kunna ansöka hos tingsrätten om att få en ny advokat utsedd.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för att det kan vara så att du har möjlighet att slippa straff för våldsamt motstånd. Huruvida så är fallet beror på de variabler jag beskrivit ovan under 1. Jag har vidare beskrivit att det antagligen - utifrån den information jag fått - ligger i ditt intresse att de personer du beskriver hörs som vittnen i rättegången. Detta kan du begära av din advokat. Jag kommer att ringa dig fredag d 30 juni cirka klockan 16.00 för din telefonuppföljning. Passar denna tid ej är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo