Vad utgör konkurrerande verksamhet?

Räknas det som konkurrens mot företaget jag är anställd i om jag hjälper en kompis med hans motorcykel och han bjuder på middag som tack för hjälpen,

jag är anställd på ett företag som reparerar allt från cyklar, mopeder till gräsklippare, min huvudsyssla är att reparera mopeder, någon enstaka motorcykel per år.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga kokar huvudsakligen ner till avtalstolkning, alltså att tolka ditt anställningsavtal med en så kallad konkurrensklausul mot bakgrund av branschpraxis, kollektivavtal och skälighet utifrån gällande rätt om området.

Konkurrensklausul

Det är inte ovanligt att företag har konkurrensklausuler i sina avtal, men användandet av konkurrensklausuler sker ibland mer liberalt av arbetsgivare än vad syftet egentligen tillåter. Grunden för att använda konkurrensklausuler finns i avtalslagen, som stadgar att företag får använda konkurrensklausuler i avtal för att förhindra att anställda ägna sig åt liknande verksamhet, men en sådan klausul får dock inte sträcka sig längre än att den är skälig (3 kap. 38§ avtalslagen). Skälighetsbedömningen görs vanligen mot bakgrund av branschen, avtalet och liknande. Konkurrensklausuler varar vanligen under anställningstiden, men kan ibland utsträckas även efter anställningstiden, och är ett uttryck för arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Även om det inte finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal, kan man finna visst uttryck för det i kollektivavtal, och annars gäller ändå lojalitetsplikten mot sin arbetsgivare, vilket är en generell rättsprincip som inte behöver stöd i avtalet nödvändigtvis.

Huvudsakligen tar konkurrensklausuler sikte på konkurrerande yrkesverksamhet, alltså att bisysslor inte får direkt eller indirekt konkurrera med arbetsgivaren i en väsentlig eller märkbar utsträckning. Det krävs vanligen att arbetsgivaren skulle riskera att lida skada av verksamheten, men det ska göras en helhetsbedömning av alla omständigheterna. Vilka krav som arbetsgivaren kan ställa beror främst på branschen, verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art och om arbetet äventyrar arbetsgivarens kundrelationer, men även anställningsförhållandet. Är man behovsanställd eller deltidsanställd kan bedömningen bli mer generös, då det kan anses oskäligt at förbjuda en person under vissa omständigheter att arbeta i liknande verksamhet (AD 2009:40). Vidare tar konkurrensregler sikte på både uppdrag i andra företag, men även egen verksamhet, och om arbetet sker på ens fritid ska bedömningen göras mot bakgrund av verksamhetens art, och om de sammanfaller både innehållsmässigt och geografiskt, anses det konkurrerande, men det är arbetsgivaren som ska bevisa att konkurrens föreligger. En arbetstagare får som utgångspunkt inte utföra arbete som i princip kunnat genomföras av arbetsgivaren, och det torde räcka även om överlappningen är i begränsad utsträckning. Hobbyverksamhet på sin fritid är dock tillåtet, vilket innebär att generellt är arbete åt familj och nära vänner tillåtet.

I AD 1993 nr 18 var det en frisör som klippte personer utanför sin familj upprepat, som fick tillsägelse från sin arbetsgivare att sluta, men följde inte detta och detta var ett brott mot lojalitetsplikten som utgjorde saklig grund för uppsägning. Men även här såg man till branschpraxis, och beaktade att det skulle vara okej att klippa familjemedlemmar och nära vänner, men inte utanför den kretsen. Med det sagt, beror det väldigt mycket på branschen och eventuella kollektivavtal.

Vad gäller i ditt fall?

Utgångspunkten för din fråga ligger i avtalet och ett eventuellt kollektivavtal som gäller för din arbetsplats. Det står vanligen där hur lojalitetsregler och konkurrensklausuler ska tolkas inom just den branschen. Jag kan endast utifrån generella principer resonera kring svaret på din fråga, men det säkraste svaret får du via ditt fack eller din arbetsgivare. Man får dels titta på om verksamheten är konkurrerande, alltså är det ett arbete som din arbetsgivare annars skulle kunna utföra, dels om verksamheten skett i en utsträckning som strider mot lojaliteten.

Vad gäller om din verksamhet är konkurrerande, så torde den sannolikt räknas som detta, om du har reparerat en motorcykel och ditt företag gör det, inom nära geografiskt avstånd. Även om din arbetsgivare mer sällan reparerar motorcyklar, skulle jag tro att det ändå skulle räknas som konkurrerande verksamhet, eftersom det räcker att överlappningen är liten och din vän teoretiskt sett skulle kunna uppsöka din arbetsgivare och få sin motorcykel lagad där.

Vidare måste det du gjort utifrån omständigheterna i branschen och liknande, ske på ett sätt som strider mot lojaliteten. Här kommer det in att du utför arbetet åt en vän, inte på ett yrkesmässigt sätt med viss organisation och systematik. Även om middagen kan ses som en betalning, vilket påverkar bedömningen av yrkesmässigheten, måste det ändå vara mer än tillfälligt och ha en viss omfattning, var bedömningen främst påverkas av branschen. Att det är åt en vän brukar vanligen göra att man inte strider mot lojalitetsplikten, men den bedömningen görs också mot om hur ofta, hur många och hur "nära" vänner man är. Det är en liknande bedömning man gör i beskattningshänseende, och då undantas beskattningsskyldighet vid tjänster för närmare vänner, Men troligtvis börjar man närma sig ett illojalt beteende om det sker åt kompisars kompisar, i en mer organiserad utsträckning.

Sammanfattning och råd

Som du säkert förstått nu av mitt svar så har jag svårt att ge ett säkert besked i din fråga, utan samtliga omständigheter i fallet. Svaret påverkas av branschens praxis, eventuella kollektivavtal på området, din arbetsplats, dess omfattning och art, din verksamhet och dennes omfattning och så vidare. Men generellt kan säges att man vanligen inte strider mot lojalitetsplikten och konkurrensklausuler i anställningsavtalet om man utför en tjänst åt en vän eller familjemedlem, på sin fritid, och tar symboliskt betalt exempelvis. Just den branschen kan förvisso bygga en del på stamkunder och liknande, medan de anställda rimligtvis får utnyttja sina vardagsnyttiga färdigheter privat i viss utsträckning utan att företaget ska kunna begränsa detta alltför mycket. Jag skulle utifrån min tolkning av rättsläget, tro att du sannolikt får hjälpa din vän med sin motorcykel utan att begå ett brott mot ditt anställningskontrakt, eftersom det i princip inte skadar din arbetsgivare i den utsträckningen som krävs, men börjar du tjäna mycket pengar, eller utföra arbete åt mer avlägsna vänner på ett sätt som inte är tillfälligt, skulle du troligen bryta mot avtalet. Att bryta mot ett anställningsavtal kan leda dels till ersättningsskyldighet mot sin arbetsgivare, dels i värsta fall till laga grund för uppsägning. Därför rekommenderar jag dig att om du är osäker, eller överväger att hjälpa andra oftare, att kontakta din arbetsgivare och fråga, eller ditt eventuella fackförbund som kan hjälpa dig tolka praxis inom just din bransch. Fackförbundet kan också hjälpa dig om det är så att konkurrensklausulen i ditt avtal är oskälig.

Om du önskar hjälp med tolkning av dina kollektivavtal, hjälp i en eventuell tvist med din arbetsgivare eller vidare vägledning i dina frågor, rekommenderar jag dig att kontakta en jurist, och då kan jag varmt rekommendera vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare! Önskar du komma i kontakt med dem, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag sätta dig i kontakt med dem. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”