FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/02/2020

Vad utgör fel i vara och vem ska stå för kostnaderna vid fel i vara - köplag?

Hej! Jag har köpt en husbil av en privatperson på blocket. En avgörande faktor till köpet va att husbilen genomgått en godkänd fuktbesiktning med tillhörande protokoll. Nu visar det sig att alkoven ovan kupén är väldigt skadad av fukt och vatten. Säljaren säger sig inte känna till felet och hänvisar till fuktbesiktningen.

1. Vad har besiktningsfirman för ansvar?

2. Vem ska stå för kostnaderna för reparation?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När två privatpersoner ingår ett köpeavtal om lös egendom gäller köplagen (KöpL). För att besvara din fråga tänker jag gå in på vad det innebär att lämna ett sådant villkor du gjort och vad det kan få för konsekvenser om det visar sig att det inte är uppfyllt. Därefter ska jag gå närmare in på dina två frågor.

Inledningsvis bör konstateras att köplagen är dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort köplagens regler i sitt köpeavtal. I de fall man inte kommit överens om något särskilt gäller köplagens regler (3 § köpL). Detta innebär att vad ni kommit överens om vid köptillfället blir centralt, i mitt svar kommer jag utgå från att det inte föreligger några andra villkor än det du tar upp i din fråga.

Vad får det för verkningar att lämna ett villkor och vad är konsekvensen om det bryts?

Genom att villkora köpet på detta viset kan bedömning om det föreligger fel i vara väsentligen förenklas, det kan även medföra skadeståndsansvar för säljaren om det inte efterföljs. För att fel i vara ska föreligga krävs exempelvis att varan inte är av den beskaffenhet som framgår av avtalet (17 § första stycket köpL). Om varan avviker från vad som framgår av avtalet kan man aktualisera påföljderna i 30 § köpL, som jag går in närmare på under nästa rubrik. För att fel i varan ska föreligga måste felet ha upptäckts innan risken gick över på köparen (21 § första stycket köpL).

Risken går över på köparen när varan har avlämnats. Huvudregeln är att vara är avlämnad när den har kommit i köparens besittning, dvs när varan fysiskt lämnats över till köparen (jfr 6 § andra stycket och 7 § första stycket köpL).

Jag utgår från att din fråga rör ett s.k hämtningsköp, dvs att du hämtat varan hos säljaren (då detta är vanligt i dessa sammanhang) och att risken därmed gått över på dig (13 § köpL). Även om huvudregeln är att du inte får åberopa fel som du borde upptäckt vid riskens övergång så aktualiseras i detta sammanhanget undantaget till huvudregeln som säger att - "om en försämring uppkommer efter det att risken gått över på köparen, ska varan anses felaktig om försämringen är till följd av säljarens avtalsbrott" (21 § andra stycket köpL). Det krävs att du undersökt varan så fort du kunnat efter det att du mottagit den (31 § första stycket köpL). Det är även centralt att du reklamerar felet så fort så möjligt hos säljaren (32 § första stycket köpL).

Ett avtalsbrott föreligger när en avtalspart inte uppfyller sin del av avtalet. I ditt fall är det att säljaren underlåtit att lämna över en husbil utan fuktskador. Det är alltså aktuellt att kolla på vilka påföljder du kan göra gällande gentemot säljaren. Däremot så måste du fortfarande ha undersökt varan själv innan risken gått över, om det är så att felet kunde upptäckts vid en sådan besiktning så kan du inte göra fel gällande. Även om ni avtalat om att det inte får förekomma några fuktskador upphör inte ditt ansvar att undersöka varan innan och efter avlämnandet.

Vilka påföljder kan du aktualisera, och vem ska stå för kostnaden för reparationen?

Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (...) (30 § köpL). I ditt fall är det avhjälpande, prisavdrag och i sista hand hävning som kan vara aktuellt.

Säljaren har en rätt att på eget initiativ avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket köpL). Du kan även kräva avhjälpande av säljaren och säljaren kan avhjälpa om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket köpL). Du måste erbjuda säljaren att avhjälpa felet i samband med din reklamation innan det kan bli aktuellt med prisavdrag eller hävning (35 § köpL). Det är säljaren som bär kostnaderna för avhjälpandet.

Om inte avhjälpande kommer på tal kan det bli aktuellt med prisavdrag beräknat enl. 38 § köpl eller hävning enl. 39 § köpL (37 § köpL). Kräver du prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § köpL). I stort sett betyder det att priset ska reduceras med kostnaden för en reparation.

Om du vill häva avtalet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren måste insett detta eller borde insett detta, s.k väsentlighetsrekvisitet (39 § köpL). Du måste meddela om att du häver relativt snabbt efter det att du insett att något avhjälpande inte kommer ske, detta gäller inte om säljaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket köpL) - exempelvis om han förfalskat besiktningsprotokollet. Enligt min bedömning så är väsentlighetsrekvisitet uppfyllt då ni specifikt avtalet om fuktskador samt att säljaren intygat att det inte finns några fuktskador. Det tyder på att du varit rak i din kommunikation samt att säljaren förstått villkoret genom att intyga att det inte förekommer några fuktskador. Slutligen ska vi utreda om du kan erhålla något skadestånd.

Skadestånd på grund av fel i vara enligt 40 § köpL

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider till följd av att varan är felaktig. Den skada som som ersätts är huvudsakligen direkta förluster såsom utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust (67 § köpL). För att säljaren ska vara skyldig att utge skadestånd krävs att felet varit inom dennes s.k kontrollansvar. Det innebär att säljaren hindrats lämna ifrån sig en felfri vara på grund av ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

I detta fall kan det vara så att skadestånd uteblir på grund av det att säljaren till synes haft fog för att anta att det inte fanns några fuktskador på grund av besiktningen. Däremot måste man ta hänsyn till omständigheterna, exempelvis när besiktningen företogs eller om fuktskadorna var synliga etc. Det hela landar i om säljaren enbart grundat sin inställning till fuktskadorna på besiktningsprotokollet eller om han själv faktiskt också sett till att det inte förekommer fukt. Det är inte helt självklart att skadestånd utgår i denna situationen.

Vad har besiktningsfirman för ansvar?

Inledningsvis bör konstateras att du inte har något avtalsförhållande med dessa och att de inte har något att göra med ditt reklamationsärende gentemot säljaren. Det är således säljaren som får tvista med besiktningsfirman om han anser att de utfört en undermålig besiktning eller liknande. Säljaren kan rikta ett s.k regress anspråk, det innebär att besiktningsfirman kan bli tvungna att betala den ersättning eller skadeståndet som säljaren har betalat till dig. Men som sagt så är det inget du behöver ta hänsyn till i ditt ärende.

Slutsats och vad kan du göra nu?

I och med att köplagen är dispositiv och att parterna är fria att avtala om vad som helst blir en stor del av utredningen huruvida du kan vidta några rättsmedel den kommunikation ni haft mellan varandra. Den kommunikationen ligger även till grund för huruvida vi kan aktualisera fel och skadestånd. Att säljaren hänvisar till besiktningsprotokollet för att undgå ansvar räcker alltså inte, säljaren själv måste även försäkra sig om att han avlämnar en felfri husbil. Det framkommer inte tillräckligt med information i din fråga för att konkret kunna säga hur utfallet blir. Min bedömning är däremot att du har goda möjligheter att få felet avhjälpt alternativt få ersättning för reparationskostnader. För att utreda dina möjligheter till skadestånd måste en grundligare utredning göras, men återigen, ser dina möjligheter goda ut.

Det viktigaste är att du reklamerar till säljaren, det gör du lämpligast via skriftligt meddelande där du talar om varför du anser att varan är felaktig. Därefter ska du inledningsvis försöka komma fram till en lösning tillsammans med säljaren, ni är fria att reglera situationen precis så som passar er bäst. Skulle säljaren inte vara intresserad av en lösning kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och försöka kräva ut ditt anspråk i domstol.

Om du önskar att komma i kontakt med en av våra jurister och få en grundligare bedömning av ditt ärende gör du det via länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo