Vad utgör en skälig konkurrensklausul?

2020-11-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag är idag anställd på ett bolag som "Säljare".Jag har varit anställd på företaget i flera år och är en av dom som presterar bäst och jag vet att dom ser mig som en viktig nyckelperson. I mitt avtal står det bland annat "arbetstagaren får inte under en tid av 18 månader räknat från dagen anställningen upphörande - ta anställning i konkurrerande verksamhet eller starta bolag i konkurrerande verksamhet. Arbetstagaren är då skyldig att utgiva vite med ett belopp motsvarande 12 gånger månadsinkomst."Är detta ens hållbart? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som du säkert redan vet föreligger lojalitetsplikt under anställningsförhållandet mellan dig och din arbetsgivare. Denna lojalitetsplikt finns som utgångspunkt inte efter att anställningen har avslutats men genom en sådan konkurrensklausul du nämner i din fråga kan plikten förlängas.

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal som anger särskilda regler för konkurrensklausuler så gäller dessa som utgångspunkt. Jag kommer därför i mitt svar utgå från vad som gäller om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar din fråga.

Det krävs att konkurrensklausulen är skälig för att den ska vara giltig

Användandet av konkurrensklausuler är inte obegränsat utan det anges särskilt i lag att sådana klausuler inte är bindande i den mån de inte anses skäliga (38 § avtalslagen).

Det är dock inte helt lätt att på förhand avgöra om en klausul anses skälig eller inte. Detta eftersom skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det är ytterst är upp till rätten att avgöra frågan.

När domstolen gör en skälighetsbedömning kollar de på följande:

- Om arbetsgivaren har ett berättigat syfte med klausulen.
- I vilken mån klausulen begränsar arbetstagarens möjligheter att bedriva yrkesverksamhet.
- Om arbetstagaren får kompensation under klausulens bindningstid i form av lön eller anställningsvillkor i övrigt.
- Arbetstagarens ställning och anställningstid samt om klausulen varit föremål för verkliga handlingar mellan parterna.

(se särskilt AD 2015 nr 8).

Vid skälighetsbedömningen kan man ta vägledning från "1969 års överenskommelse"

Vid skälighetsbedömningen brukar domstolen hämta ledning från "1969 års överenskommelse", vilket är en överenskommelse mellan olika fackförbund som reglerar innehållet i och användningsområdet för konkurrensklausuler. Klausuler som faller utanför den ram som 1969 års överenskommelsens sätter upp har domstolen varit restriktiv med att anse vara skäliga.

Enligt 1969 års överenskommelse bör konkurrensklausuler endast förekomma om arbetstagaren har tillgång till företagshemligheter så som företagsspecifikt kunnande (know how).

Min bedömning av din fråga utifrån praxis och 1969 års överenskommelse

Det framkommer inte i din fråga vilket syfte din arbetsgivare har med klausulen. Som berättigat syfte har domstolen ansett vara att skydda företagsspecifikt kunnande, företagshemligheter eller bestående kundrelationer. Att hålla kvar dig för att du är en viktig nyckelperson anses inte vara ett berättigat syfte, inte heller för att du har särskilda kunskaper eller kompetens (AD 2015 nr 8).

Det framkommer inte heller i din fråga om konkurrensklausulen är begränsad på något sätt exempelvis till specifika konkurrerande företag eller inom ett visst geografisk område. Ju mer begränsad klausulen är desto mer sannolikt är det att den är skälig. Om man utgår från att din konkurrensklausul berör all möjlig konkurrerande verksamhet så är klausulen väldigt omfattande och begränsar dina möjligheter att ta nytt jobb väldigt mycket.

Att konkurrensklausulen gäller i 18 månader är lång tid men inte något som i sig gör att klausulen anses oskälig. Bindningstiden bör i normalfallet inte överstiga 18 månader eller åtminstone inte 24 månader (AD 2017 nr 38 och 1969 års överenskommelse).

Det framkommer inte i din fråga om du får någon ekonomisk kompensation eller annan förmån utifrån de restriktioner som klausulen innebär. Det finns inget uttryckligt krav på att arbetsgivaren ska betala ut kompensation till dig under konkurrensklausulens bindningstid men om detta inte görs talar detta emot att klausulen vore skälig (AD 2009 nr 63).

När det gäller vitet på tolv månadsinkomster anses detta vara relativt högt. Detta i jämförelse med att ett belopp på sex månadsinkomster brukar anses utgöra tillräckligt skydd för arbetsgivaren. Detta är dock inget som i sig gör att klausulen anses oskälig (1969 års överenskommelse).

Sammanfattning

Utifrån en helhetsbedömning av ovan omständigheter skulle jag anse att konkurrensklausulen kan vara oskälig. Det finns dock inte tillräckligt med information för att jag ska kunna göra en tydlig bedömning. Det är ytterst upp till rätten att avgöra frågan och skulle de anse att klausulen är oskälig så kan den jämkas eller förklaras ogiltig.

Om du vill ha ett närmare svar på om din konkurrensklausul anses skälig eller inte rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?