FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/03/2021

Vad skulle hända om bilen jag sålde inte skulle fungera som den ska och vi inte har ett skriftligt avtal?

Hej, sålde idag en bil för 37 tusen kr jag vet att det har varit "fel" på bilen under en tid och även lämnat in bilen på verkstad och dom har gjort en felsökning och inte hittat några fel, bilen har varit seg startad men efter verkstads besöket har den fungerat klockrent.

Jag nämnde för nya ägaren att bilen har varit svårstartad och att bilen har varit på verkstad och dom inte har hittat några fel men den fungerar som den ska, dum som jag är så skrev jag inget avtal eller kvitto då det var en bilfirma som kom och köpte den.

Den nya köparen köpte bilen över telefonen och en annan kom och hämtade provkörde inte ens, jag har nämt alla fel som jag vet om i annonsen, förutom att den var svårstartad, det förklarade jag för han i telefon förklarade även för killen som hämtade bilen att den har varit svårstartad och att dom inte hittat några fel på verkstaden.

Frågan är nu om den inte skulle starta inom en framtid vad gör jag då? Vi har inget kvitto, inget avtal och har inte sålt bilen i befintligt skick.

Vill tillägga att bilen fungerade när han hämtade den

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte handlar om ett konsumentförhållande så blir köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall (1 § KöpL). Genom att ha läst frågan kan jag förstå att du är orolig över vad som kommer hända om bilen inte skulle fungera som den ska. Och om jag har uppfattat frågan korrekt så sålde du bilen till en bilfirma. Nedan kommer jag redogöra rättsläget. Redan nu kan jag dock säga att du inte behöver vara orolig eller i alla fall inte behöver oroa dig för mycket.

"Vi har inget kvitto, inget avtal och har inte sålt bilen i befintligt skick"

Inom svensk rätt råder det avtalsfrihet. Det innebär att avtalsparterna får själva bestämma hur de vill ingå ett avtal. För att avtal ska vara bindande krävs det alltså inte att det ska vara skriftligt, utan det räcker med att det finns ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Muntligt avtal är alltså lika bindande som skriftligt avtal. Det som är bra med skriftligt avtal är att det är lättare att bevisa något då det skriftliga avtalet kan fungera som ett bevisunderlag. I ditt fall så föreligger det ett muntligt köpeavtal där du står som säljaren.

Befintligt skick

En vara som säljs "i befintligt skick" säljs "precis sådan som den är". Rent språkligt, har därför en köpare aldrig fog för att förvänta sig att varan är på annat sätt än "precis sådan som den är". Av frågan framgår att du har nämnt för köparen att bilen har varit svårstartad och att den har varit på verkstad men att verkstaden inte hittat några fel. Dessutom har du även nämnt alla fel som du vet i annonsen. Man skulle alltså kunna argumentera att bilen har sålts i befintligt skick då du har uppmärksammat köparen om alla fel som du har kännedom om.

När en vara såldes i "befintligt skick" ska den anses felaktig om

den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första och andra stycket KöpL).

När varan har sålts i befintligt skick får alltså köparen inte förvänta sig att varan är på annat sätt än "precis sådan som den är". Köparen får därmed inte heller åberopa fel som hänför sig till varans befintliga skick (se nedan). Undantag från huvudregeln finns dock (se punkt 1 – 3 ovan). Kort innebär undantaget att köparen ändå får åberopa fel om säljaren har varit vilseledande eller har handlat i ond tro – vilket jag inte tror att du har gjort i detta fall.

Om fel skulle uppstå

Om köparen skulle komma till dig med en invändning att bilen är felaktig så finns det en regel som i viss utsträckning kan hindra köparen från att göra detta. Enligt lagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Paragrafen hindrar alltså köparen från att åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet - alltså de fel på bilen som du har uppmärksammat köparen. Regeln hindrar dock inte köparen från att komma med en invändning om fel om det rör sig om ett annat fel som både du och köparen inte visste om innan.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Men om köparen har faktiskt undersökt varan före köpet får denne inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid undersökningen. Detsamma gäller om du har uppmanat köparen att undersöka varan men att köparen utan godtagbar anledning låtit bli att undersöka varan. (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge du inte har handlat i strid mot tro och heder – vilket du verkar inte ha gjort i detta fall. Som framgår av frågan så har köparen inte provkört bilen. Det framgår dock inte huruvida du faktiskt har uppmanat köparen eller inte. Om du hade uppmanat köparen att undersöka bilen men köparen lät bli att undersöka den så kan köparen inte åberopa fel som denne borde ha upptäckt om denne hade gjort undersökningen.

Det betyder dock inte att köparen får åberopa alla fel om denne inte har gjort eller inte har blivit uppmanad till att göra en undersökning. Som sagt ovan får köparen inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till. Varje köpare har anledning att inför köpet skaffa sig kunskap om allt som den inte kommer att kunna åberopa gentemot säljaren såsom fel. En köpare av en begagnad bil eller båt, har t.ex. inte fog för särskilt högt ställda förväntningar. Den gör därför klokt i att försäkra sig om huruvida varan svarar mot förväntningar som den i och för sig har, men som inte är befogade i köprättslig mening. En köpare av en begagnad bil, får nog räkna med att den kan ha rostskador. Förekomsten av rost är därför inget fel i bilen och kan följaktligen inte åberopas gentemot säljaren. En köpare har därför anledning att inför köpet undersöka om bilen är rostskadad. Rostskadan omfattas av köparens undersökningsrisk.

Köparen har inte fog för att förvänta sig att bilen saknar rostskador. Undersökningen och upptäckten av rostskador påverkar därför inte felbedömningen. Den ger däremot köparen bättre underlag för det eventuella beslutet att köpa bilen. Antag emellertid att köparen vid undersökningen också upptäcker att bilen saknar ratt. Köpare av bilar har – åtminstone än så länge – fog för att förvänta sig att bilarna har ratt. Avsaknaden av ratt utgör därför i allmänhet ett fel i bilen. För just den här bilen, medför emellertid köparens upptäckt att köparen inte längre har fog för att förvänta sig att bilen har ratt. Den kan därför inte gentemot säljaren åberopa avsaknaden av ratt som ett fel

Sammanfattning

Avslutningsvis kan jag väl säga att du inte behöver oroa dig för något. För det första kan jag säga att avtalet är bindande trots att ni inte har något skriftligt avtal. Det är dock bra att ha skriftligt avtal då det kan tjäna som ett bevisunderlag och kan då styrka dina påstående vid en eventuell tvist. För det andra, tycker jag att du inte bör svara för felet om bilen inte skulle starta inom en framtid. Jag tycker att du har gjort allt du kan för att uppmärksamma köparen om de fel som finns och de fel som kan komma att uppstå. Det finns som sagt regler som i viss utsträckning skulle kunna hindra köparen att med framgång hävda fel. Slutligen kan jag tipsa dig om att ta kontakt med en jurist om det skulle uppstå en tvist mellan dig och köparen. En jurist kan då se närmare de omständigheterna i fallet och hjälpa dig med dina rättigheter. Vill du ha hjälp av en av våra jurister kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”