Vad sker efter en polisanmälan vid misshandel av person under 15 år?

FRÅGA
Min dotter blev utan anledning slagen 2 gånger av en pojke, under 15 år. Har fått en blåtira av ett av slagen. Vad gäller? Va händer med en polisanmälan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan man bara bli straffad för brott om man har fyllt 15 år, (1 kap. 6 § brottsbalken). En förundersökning kan därför inte genomföras eftersom det kräver att brottet kan lagföras, (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Den som är under 15 år kan alltså inte dömas till straff. Men om ett barn begår brott, får det trots detta ändå följder.

Misstänks barnet under 15 år ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år ska en utredning om brottet inledas av polismyndigheten, om inte särskilda skäl talar emot det, exempelvis att barnet är väldigt ungt, (31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Under utredningen pratar både polisen och socialtjänsten med barnets föräldrar. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om olika åtgärder, till exempel stöd och vård. Det är dock svårt för mig att avgöra vad som skulle vara en lämplig åtgärd i detta fallet.

Bedömning av misshandel

I Sverige kan man dömas för fyra olika misshandelsskalor: ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Definitionerna finns i 3 kap. 5-6 §§ brottsbalken, och föreskriver att den som tillfogar en annan person kroppsskada, smärta eller liknande tillstånd kan dömas för misshandel. Straffet för misshandel är fängelse i högst två år. Om brottet anses vara ringa döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet räknas som grov misshandel blir straffet fängelse i lägst ett och högst sex år. Det som beaktas i bedömningen av misshandelns art är:

Om gärningen var livsfarlig.Om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppskada eller allvarlig sjukdom.Om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?