Vad ska vara med i ett avtal?

2021-03-27 i Avtal
FRÅGA
Hej. Man ska sälja cykel till en vän. Upprätta ett köpeavtal mellan mig och min vän. Fundera på vad som bör vara med i avtalet för att inte några tvister ska uppstå i framtiden. Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som bör vara med i ett avtal mellan två stycken privatpersoner vid köp/försäljning av lösöre – d.v.s. lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika slags rättigheter. I det följande kommer jag först gå igenom lite allmänna saker att tänka på och sedan går jag igenom 10 saker som kan vara bra att ha med i ett avtal. För att vara på den säkra sidan är det dock alltid bäst att låta någon av våra jurister vara med vid utformandet av avtal, sådana tjänster har vi till fastpris här.

Allmänt om avtal

Först och främst behöver ett avtal inte vara skriftligt för att det ska vara giltigt. Muntliga avtal är exempelvis precis lika giltiga som skriftliga sådana. För att undvika oklarheter är skriftliga avtal dock att rekommendera. För det fall att en eventuell tvist skulle uppkomma mellan parterna efter det att avtalet ingåtts, gör ett skriftligt avtal det mycket enklare att bevisa vad man det är man faktiskt har avtalat om.

En annan sak att tänka på vid ingående av avtal är att minderåriga, d.v.s. personer som ännu inte fyllt 18 år, som huvudregeln inte kan ingå avtal med bindande verkan. Har man ingått avtal med en minderårig finns det risk för att prestationerna enligt avtalet ska gå åter. Om du således skulle sälja cykeln till någon som inte har fyllt 18 år än kan det leda till att köparen måste lämna tillbaka cykeln och att du måste lämna tillbaka den ersättning du erhöll vid försäljningen. (9 kap. 1 och 7 § föräldrabalken)

En sista allmän sak om köpeavtal är att köplagen blir tillämplig. Det är en s.k. dispositiv lag vilket innebär att det går att avtala bort det som följer av lagen, men om man skulle upptäcka att avtalet inte fullständigt reglerar vilka prestationer som gäller mellan dig och köparen, kommer lagen användas för att fylla ut "luckorna" i avtalet.

Vad som bör vara med i avtalet

1. Rubrik

Det första man möts av när man kollar på ett avtal är dess rubrik. Rubriken har egentligen ingen jättestor betydelse då det främst är innehållet i avtalet som är viktigt, men om en tvist skulle uppkomma och en domstol måste ta sig an att tolka avtalet så är avtalets rubrik en bra vägledningen om vilket syfte avtalet har. Exempel på rubriker skulle kunna vara "köpeavtal" eller "upplåtelseavtal". I ditt fall skulle det första passa då det faktiskt rör sig om ett köp och inte någon uthyrning.

2. Inledning

Efter rubriken kan det vara bra att ha med en kort inledning till avtalet där man vidare beskriver dess syfte. Återigen är detta en del som är bra att ha med just ifall en tvist skulle uppstå och någon måste ta sig an att tolka erat avtal. Här bör man skriva vad parterna avser med avtalet, att det faktiskt är fråga om en överlåtelse där den ena parten åtar sig prestera något (i ditt fall en cykel) och den andra parten åtar sig en motprestation (att betala). Ju mer information desto bättre så det skadar aldrig att skriva med en liten bakgrund till avtalet.

3. Avtalets parter

Efter inledningen till avtalet är det på sin plats att ange vilka parterna i avtalet är, detta kan verka som en självklarhet för er som ingår avtalet, men återigen är det viktigt att ha med för att undvika eventuella tvister. Så mycket informations som möjligt är återkommande en bra utgångspunkt när man skriver avtal, person- och kontaktuppgifter till samtliga parter i avtalet är därför bra att ha med. I ditt fall verkar ni enbart vara två parter så det räcker med era respektive uppgifter.

4. Avtalets föremål

Som jag var inne på tidigare är det viktigt att få med vad avtalet faktiskt avser. I ditt fall handlar det om en cykel, men ju exaktare du kan vara i din beskrivning av cykeln desto bättre. Vad är det exempelvis för märke, modell, färg etc. Genom att vara väldigt tydlig och konkret i beskrivningen av föremålet för avtalet minskar risken för missförstånd och alternativa tolkningar om vad det är du faktiskt åtar dig att sälja till avtalets motpart.

5. Pris och betalning

Efter att föremålet för avtalet är angett är det viktigt att även ange priset för föremålet. I vissa fall kan prissättningen vara mer komplicerad men det vanligaste är att man anger ett fast pris som ska betalas vid en viss tidpunkt. Det kan då vara bra att exempelvis ange vem som ska genomföra sin prestation först, alltså om betalningen ska ske innan eller efter det att motparten i ditt scenario får cykeln. Det bör även framgå hur betalningen ska ske, exempelvis kontant med hela summan på en gång.

6. Villkor för avtalet

I övrigt kan det även vara bra att ha med vilka villkor som gäller för avtalet. Gäller avtalet kanske bara för en specifik tid, d.v.s. att om köparen inte dyker upp inom en viss tid så går anbudet (ditt åtagande att sälja cykeln) åter. Det är i detta hänseende även bra att klargöra vem som står för den eventuella leveransen av cykeln, kommer köparen och hämtar den eller ska du på något sätt frakta den till köparen, och vem står i så fall för fraktkostnader. Vilka platser respektive tid och datum är det i så fall som gäller.

7. Dröjsmål

Efter att avtalets föremål, dess pris och villkoren för avtalet är angett är det också bra att komma överens om och skriva ned vad som händer om någon inte presterar sin del av avtalet i tid. Ska du som säljare kanske få någon form av dröjsmålsränta om köparen inte betalar i tid? Och om du som säljare inte lyckas leverera cykeln i tid, ska köparen då kanske ha rätt till någon ersättning för förseningen eller t.o.m. få dra sig ur avtalet helt och hållet?

8. Fel i avtalets föremål

Utöver vad som händer vid eventuella dröjsmål kan det även vara bra att komma överens och skriva ned vad som händer om köparen inte är nöjd med cykeln och tycker att den inte uppnår det du som säljare utlovade. Om det visar sig att någon del på cykeln var trasig, ska du som säljare då få en chans att rätta till felet eller ska köparen kanske få lämna tillbaka cykeln och få tillbaka sina pengar?

9. Force Majeure-klausul

Mot slutet av avtalet är det även bra att föra in en del om vad som händer vid exceptionella förhållanden (s.k. Force Majeure-situationer) där det händer något oförutsägbart som ligger utanför eran kontroll. I dessa sammanhang brukar man prata om exempelvis naturkatastrofer, större olyckor eller krig, som gör det omöjligt för parterna att kunna prestera i enlighet med avtalet. Vid sådana situationer, ska någon, eller kanske båda parterna, vara friskrivna från att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet?

10. Underteckning

Slutligen kommer den troligtvis viktigaste delen av avtalet, nämligen undertecknandet som gör avtalet bindande för parterna. Gör utrymme för underteckning och därtill kan det även vara bra med namnförtydligande. Återigen är det bra med så mycket information som möjligt och det skadar därför inte att även ange ort och datum för när undertecknandet av avtalet äger rum.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96482)