Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?

2020-04-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Jag köpte en bil från en bilfirma 2020-02-05 för 74900:- Jag fick köpa till 4 vinterdäck som jag fick för 2000:-. I mail från bilfirman skriver de att vinterdäcken är ok och passar bilen. I avtalet står det garanti: Ja, 6 månader dolda felNu till min fråga. Vinterdäcken som vi köpte var inte monterade på bilen utan fanns i bagageluckan. När jag åkte till däckfirman och skulle montera sa de att två av däcken var inte godkända så jag fick betala 1500:- för två nya. Meddelade detta till bilfirman som vägrar betala det utan menar att jag godkänt däcken.Fel nummer 2.Skulle hyra släp och betalade släpkostnaden och kopplar på släpet på bilen men inga lampor lyser. Åker ner till min verkstad som jag lämnat alla mina bilar till och de ser då att kablarna till kontakten på bilen var felmonterade och att styrboxen var bränd. För detta arbete fick jag ge 1300:-. Pratade med bilfirman igen och menade att detta är ett dolt fel men får då svar att det inte går under garanti.I avtalet mellan bilfirma och oss står det ingen information om vad garantin gäller för men för mig låter det som att allt som sitter på bilen vid köp borde ingå. Hoppas ni kan hjälpa mig i detta och ge mig en väg fram vad jag ska göra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom frågan berör köp av en bil, vilket är en lös sak, som du i egenskap av konsument har köpt av en näringsidkare så är konsumentköplagen, härefter förkortad som KköpL, tillämplig (1 § KköpL).

Är bilen felaktig?

En vara ska överensstämma med vad som följer av avtalet, och om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § första och andra stycket 1 punkten KköpL). Dessutom ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, och om varan avviker från detta så är den att betrakta som felaktig (16 § andra stycket 3 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten KköpL). I ditt fall innebär detta att däcken är felaktiga på så vis att de avviker från vad säljaren har utfäst och vidare inte kan användas till det ändamål som de är avsedda att användas till. Det sistnämnda gäller även bilen som sådan i och med att den nu inte kan användas till dess avsedda ändamål, det vill säga att köras. Vidare är en vara felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta (16 § tredje stycket 3 punkten KköpL). Vad man har anledning att förutsätta beror bland annat på varans pris och på vilket sätt den bjuds ut till försäljning. I detta fall finns det inget som tyder på att du har haft anledning att förvänta dig mindre än att bilen ska kunna köras normalt och att däcken ska vara godkända, då du exempelvis inte anger att bilen bjöds ut till ett mycket lägre pris än dess egentliga marknadsvärde. Sist men inte minst föreligger fel i och med att däcken avviker från vad säljaren har lämnat före köpet, eftersom däcken uppenbarligen inte var godkända som säljaren påstod (19 § första stycket KköpL). Sammanfattningsvis är alltså bilen felaktig i köprättslig mening.

När uppstod felen?

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, och säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om det visar sig först senare (20 § första stycket KköpL). När ett fel visar sig inom sex månader från det att varan avlämnades ska det anses ha funnits där vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § KköpL). Gällande däcken så är det klart och tydligt att detta fel förelåg redan vid avlämnandet, och i och med att du har haft bilen under en sådan kort tidsperiod vore det närmast osannolikt att felen på bilen skulle ha uppstått medan den var i din ägo. Alltså är felen att betrakta som ursprungliga.

Gäller garantin?

Har säljaren genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för hela eller en del av varan eller en viss egenskap så ska fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § KköpL). Huruvida garantin i ditt fall omfattar de aktuella fallen får avgöras utifrån avtalstolkning, men om inget anges gällande vad garantin omfattar så talar mycket för att den omfattar hela bilen. Eftersom felen varit ursprungliga (enligt ovan anförda diskussion) så behöver du dock egentligen inte argumentera för vad garantin innefattar, även om det givetvis ger dig en extra fördel.

Vad har du rätt att kräva?

I och med att bilen är felaktig så har du rätt att kräva felpåföljder (22 § KköpL). För att du ska få göra felpåföljder gällande krävs det att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter det att du märkt/borde ha märkt felet (23 § KköpL). Jag tolkar din fråga som att du direkt efter att felen upptäcktes meddelade säljaren detta, och därför anses du ha reklamerat i rätt tid.

Först och främst har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felen eller företar omleverans (26 § KköpL). Det verkar dock som att du redan har avhjälpt felen själv och att det därför är mer aktuellt med ett prisavdrag/ersättning för detta avhjälpande av felen. Detta har du rätt att kräva (28 § första och andra stycket KköpL). Trots att man som köpare kräver en annan åtgärd så har dock säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, dock inte om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att säljaren skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida (27 § andra stycket KköpL). I ditt fall innebär detta att du måste argumentera för att du skäligen inte kunde ha vänta med att säljaren skulle åtgärda dessa fel, vilket mycket riktigt kan vara fallet om du exempelvis behövde kunna fortsätta köra bilen direkt och inte kunde avvakta nya servicetider osv.

Sammanfattning

Bilen och däcken är att betrakta som felaktiga i köprättslig mening. Du har därmed rätt att kräva prisavdrag/ersättning för de kostnader som detta har medfört dig. Säljaren har dock alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felen. Dock bör du i detta fall kunna argumentera för att du var tvungen att åtgärda felen direkt och därmed kan säljaren inte använda detta emot dig. Gällande garantin så är min tolkning att den bör innefatta hela bilen, eftersom det inte anges något mer specifikt. Mitt råd till dig är därför att du så snart som möjligt vänder dig till säljaren och framställer dina krav med stöd av grunderna som jag har anfört ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1097)
2020-11-28 Fel i fabriksny husbil efter två år?
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?

Alla besvarade frågor (86531)