Vad ska jag göra när socialtjänsten vill placera mig som fysiskt funktionsnedsatt på ett boende för psykiskt funktionsnedsatta?

FRÅGA
Jag bor på ett korttidsboende. Trots att det är ett korttidsboende är det många, inklusive jag, som är här i flera-många år. Nu har boendets chef sagt upp min plats på boendet, mot min vilja. Jag har fått en plats på ett psykiatriskt boende, trots att jag inte har någon psykisk diagnos eller nedsättning. Mina sjukdomar och funktionsnedsättning är ENBART fysiska, EJ PSYKISKA. Ändå vill de skicka mig till ett boende där det bor folk med psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. Jag kan och vill absolut inte åka. Detta kommer bli min död. Jag är alldeles för sjuk och fysiskt svag för en flytt. Det går inte. Jag har fått en plats på det nya boendet och måste flytta redan på torsdag, det är söndag nu! Får de göra såhär?! Är det lagligt att tvinga en svårt sjuk, potentiellt döende, patient?! Det är nog soc tillsammans med chefen på boendet som beslutat detta mot min vilja. Det måste väl gå att överklaga detta beslut? Hur gör man då? Snälla hjälp mig. Detta handlar om liv och död och jag måste få svar så absolut fort som möjligt eftersom de tänker slänga ut mig från boendet redan på torsdag den 20/12. Är 15/12 nu när jag skriver! Flytten kommer bli min död! Får de verkligen göra detta?! Det kan inte vara sant. SNÄLLA HJÄLP MIG!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialtjänsten har en frihet att utforma insatser utifrån det enskilda fallet
Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten verka för att människor med fysiska funktionshinder ska få hjälp för att kunna delta i samhällslivet precis som andra. Detta aktualiserar en rad olika insatser som en kommun måste vidta för att uppnå målsättningen att enskilda individer ska få en skälig levnadsstandard (4 kap. 1 § socialtjänstlagen).

I fråga om fysiska funktionshinder kan denna skyldighet uppfyllas på flera olika sätt. Ett alternativ är så kallat korttidsboende enligt socialtjänstlagen, men också boende för särskild service för funktionsnedsatta enligt samma lag samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS. Lagen detaljreglerar inte exakt vilken åtgärd som är lämplig vid vilken situation, utan det är en bedömningsfråga som är upp till kommunen att avgöra med vägledning av de målsättningar som existerar. Valet av typ av åtgärd beror således på omständigheter i det enskilda fallet.

Utformningen av hjälpen ska dock också vara av viss kvalitet, och inte en fråga om att enbart uppfylla grundläggande behov. Lagtext ger dock inte tydliga riktlinjer för hur denna vård exakt ska utformas i varje enskilt fall, utan socialtjänsten har en frihet att kunna utforma vården på det sätt de finner det lämpligt.

Beslutet går att överklaga
Detta betyder dock givetvis inte att socialtjänstens beslut alltid är att bedöma som lämpliga. Det är därför en bra idé att låta förvaltningsdomstolen pröva socialtjänstens beslut. Att besluta att du ska flyttas till ett annat boende är ett beslut som kan överklagas (16 kap. 3 § socialtjänstlagen). För att kunna göra detta ska du först vända dig till socialtjänsten och be om beslutet i skrift. Därefter skickar du skriftligen in en handling med följande innehåll till socialtjänsten:

1. vilket beslut du vill överklaga,
2. hur du vill att beslutet ska ändras, och
3. gärna även varför du vill att det ska ändras (43 § förvaltningslagen).

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att du fick beslutet om att du ska flytta till ett annat boende (44 § förvaltningslagen). Det bör även innehålla information om vem det är som överklagar.

I det här fallet bör du i överklagandet påpeka att du inte kan garanteras en skälig levnadsstandard på ett boende som är anpassad för personer med psykiska funktionsnedsättningar eftersom du har en fysisk sådan, att vården av den här anledningen varken kan uppfylla dina grundläggande behov eller anses vara av rimlig kvalité, samt att man inte har tagit hänsyn till din sviktande hälsa i fråga om huruvida du kommer klara av flytten.

Förvaltningsdomstolen kan sedan bestämma att beslutet inte ska kunna verkställas under tiden överklagandet prövas eller att det kan verkställas först när tiden för överklagandet gått ut (28 § förvaltningsprocesslagen och 16 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen). I annat fall kan dock socialtjänstens beslut verkställas även under tiden ett överklagande prövas av förvaltningsrätten. Trots överklagandet kan du därmed behöva flytta ändå, men att du i så fall eventuellt kan få chansen att få flytta tillbaka om beslutet ändras. Det är av den anledningen bra om du i överklagandet uppger att du på grund av din hälsa inte kommer klara av flytten. Förhoppningsvis kan då förvaltningsrätten ta beslut om att pausa verkställandet tills vidare.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen,

Pegah Fazli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (310)
2022-01-28 Nekad sjuksköterskelegitimation på grund av stölder?
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?

Alla besvarade frågor (98704)