Vad ska jag göra när grannen byggt häck och staket på min tomt?

2020-08-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, min granne har under massor av år utnyttjat en del av min fastighet då det är mer naturligt att det tillhör hans. Nu har grannen blivit en riktiga plåga då han förstått att den mark han nyttjat är någon annans och vill ha marken "gratis" för det har alltid varit så. Helt inne på det som är min fastighet står en häck och staket som han har satt upp. Om jag nu skulle vilja ta ner häck eller staket, måste jag då fråga grannen om lov?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har din granne utnyttjat din tomt och satt upp både häck och staket på den. Min utgångspunkt för svaret är att gränsen är korrekt uppmätt så det verkligen är din tomt uppsättningen skett på. Det du undrar över är om du kan ta ner häck och staket utan att fråga grannen om lov.

I 3 kap. 12 § jordabalken (JB) finns en bestämmelse som är aktuell för det fall att byggnad eller annan anläggning uppförts så den skjuter in på angränsande mark. Om anläggningens borttagande eller förändring skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är vederbörande inte skyldig att avträda marken som tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Det stadgade gäller inte om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårdslöshet. Lagtexten ger ingen direkt ledning för hur byggnad eller annan anläggning ska tolkas. Å min mening torde inte ett staket (eller för den delen en häck) innefattas i begreppet. Oavsett torde det inte medföra någon betydande kostnad eller olägenhet för din granne att den tas bort. Min bedömning är därav att bestämmelsen i jordabalken inte är tillämplig i ert fall, men jag väljer att nämna det för det fall att din granne skulle åberopa den.

Om du tar bort grannens häck och staket utan att ni är överens om det finns det en risk att du gör dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Brottet kan innebära att du döms till böter eller fängelse högst ett år (i normalfallet böter) och blir skadeståndsskyldig. Även om du inte skulle göra dig skyldig till brott är det möjligt att argumentera för att du civilrättsligt kan bli skadeståndsskyldig. Enligt skadeståndslagens regler ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en sakskada betala ersättning (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). För att inte riskera att göra dig skyldig till brott och även undvika risken att bli skadeståndsskyldig är min rekommendation att du vänder dig till Kronofogden och begär handräckning. Du kan läsa mer om handräckning på Kronofogdens hemsida. Handräckning innebär att du kan begära hjälp med att egendomen ska tas bort. Kronofogden prövar inte om ditt krav är riktigt när du ansöker om handräckning. Om din granne anser att begäran är felaktig kan hen bestrida och du får ta ställning till om du vill gå vidare till domstol.

Min rekommendation är att du i ett första skede kontaktar din granne med en begäran om att han tar bort häck och staket från din tomt och att du informerar om att du annars kommer att gå vidare med ärendet. Förhoppningsvis hjälper det redan i det skedet och du slipper anlita Kronofogden eller att gå till domstol. Ibland kan det göra mer nytta om det kommer ett brev från en juristbyrå och vi är gärna behjälpliga med att kontakta din granne åt dig. Om du är intresserad av att en av våra jurister tittar närmre på ditt ärende och även sänder ett brev till din granne med begäran om att ta bort häck och staket från din tomt, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2021)
2021-02-28 Hur görs make/maka till samägare?
2021-02-28 Samägande av fastighet
2021-02-28 ​Naturvårdsavtal.
2021-02-27 Färdiga gåvobrev och upprätta gåvobrev

Alla besvarade frågor (89860)