Vad ska jag göra myndigheten inte lämnar ut uppgifter på vem som är min handläggare?

2021-01-24 i Myndigheter
FRÅGA
Hej om man får brev från en offentlig myndighet och det står följande, vid ev. frågor kontakta din handläggare men det står inget namn eller andra uppgifter på någon handläggare och om man ringer och frågar så vägrar man säga vem som skickat breven vad gör man då? Enligt gällande regelverk och ett tidigare beslut från JO så måste alltid namn anges alt. lämnas ut när så efterfrågas men detta struntar avsändare helt i. Nu är min fråga vad man lämpligen gör med detta och för att bokstavligen tvinga fram att namn på vem som skickar brev till mig från myndigheten men under en längre tid vägrat att namnge sig eller lämna ut namn på avsändaren när så skriftligen begärts.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om myndigheters handläggning. Som du själv skriver får myndigheter inte skydda sina anställa genom att anonymisera myndighetsbeslut.

Detta har Justitieombudsmannen (JO) klargjort i ärende 8000-2016 "Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för att inte ha angett vem som fattat beslut i ärenden om bistånd". I beslutet har JO gjort det klart att det är ett grundläggande krav när myndigheter fattar beslut att den ansvariga beslutsfattaren inte är anonym. En part i ett ärende har alltså ett berättigat intresse att få veta vem som har beslutat i ärendet. Att en beslutsfattare inte får vara anonym innebär också att någon annan inte får anges i den verkliga beslutsfattarens ställe.

Regelverket i fråga
I 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som syftar till att ge offentliganställda skydd mot hot och trakasserier i personaladministrativ verksamhet. De ger dock inte stöd för att hemlighålla vem som har handlagt ett ärende eller fattat ett visst beslut.

Det är ett grundläggande krav vid myndigheters beslutsfattande att den ansvarige beslutsfattaren inte är anonym. För de statliga myndigheterna gäller ett sådant krav enligt 21 § myndighetsförordningen. I den bestämmelsen anges att det för varje beslut i ett ärende ska upprättas en handling som visar bland annat vem som har fattat beslutet. För de kommunala myndigheterna gäller ett sådant krav enligt 6 kap. 35 § kommunallagen (se sidan 3 i JO:s beslut).

Vad du kan göra
Det första steget är givetvis att försöka kontakta myndigheten och lösa situationen med den, vilket du skrivet att du har gjort. Eftersom du inte har fått någon respons från myndigheten kan du skicka in en anmälan till JO om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av myndigheten. Anmälan kan du göra här.

JO har i uppdrag att övervaka utövningen av den offentliga makten så att detta sker i enlighet med lagar och regler. I uppdraget omfattas granskning av myndigheterna, inte privata företag eller förtroendevalda politiker. Under JO:s tillsyn står statliga myndigheter (även domstolar), kommunala och regionkommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga, kommunala och regionkommunala myndigheter samt andra som har anförtrotts myndighetsutövning (myndighetsutövning innebär en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande).

JO:s beslut är dock inte rättsligt bindande. Det betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler, samt utveckla praxis på området.

Överklagan av beslut
Är det ett beslut som har fattats är du också välkommen att kontakta våra verksamma jurister på info@lawline.se för att få hjälp att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, och på så sätt begära ut uppgifter på handläggaren.

Hoppas att du kan lösa situationen och få reda på vem som är din handläggare!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96470)