När har man rätt till en offentlig försvarare? Vad räknas som grov oaktsamhet vid narkotikasmuggling?

Hej! Jag kom nyligen hem från Amsterdam och glömde att jag hade en väldigt liten mängd weed i fickan. Jag blev stoppad av tullen och anklagas nu för ringa narkotikasmuggling. Enligt 7 § 4 stycket smugglingslagen kan en sådan handling gå utan ansvar om den begicks av grov oaktsamhet och är ringa (vilket min mängd faller under). Hur bedömer man grov oaktsamhet i ett fall som detta och kan faktumet att jag missade att jag hade det i fickan (låg bland massa sedlar osv) anses som grov oaktsamhet? Jag undrar även om detta fall ger mig rätt till en offentlig försvarare? Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar.

1. Hur bedömer man grov oaktsamhet enligt 7 § 4 stycket smugglingslagen?
Den möjlighet som generellt sett finns för att rätten ska anse att man begått brottet olovlig införsel enligt 7 § 4 stycket smugglingslagen är att man genom grov oaktsamhet inte skaffat sig kännedom om restriktionen (det vill säga, att man inte var medveten om att marijuana inte får föras in i Sverige). Som allmän utgångspunkt kan dock sägas att det ska kunna ställas ganska betydande krav på att den som avser att föra in en vara till landet informerar sig om vad som i detta avseende gäller för varan i fråga.

I ditt fall verkar du dock inte sakna kunskap om att det är olagligt att införa marijuana till Sverige, utan att du fått med dig drogen av misstag. "Grov oaktsamhet" ovan tar inte riktigt sikte på dessa situationer, och rätten kommer sannolikt istället bedöma om det är ställt utom rimligt tvivel att du begått handlingen med uppsåt ("vett och vilja") eller inte för att då avgöra om du ska dömas för narkotikasmuggling eller inte. Det är ytterst en bevisfråga. Samtidigt är det inte helt uteslutet att domstolen ändå anser att denna handling faller under grov aktsamhet, men mig veterligen har detta inte skett tidigare.

2. Har du rätt till en offentlig försvarare?
Rätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. rättegångsbalken (RB). I 21 kap. 3 a § första stycket RB anges att om den misstänkte är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare förordnas för den misstänkte, om denne begär det. Jag utgår från att du inte är varken anhållen eller häktad i detta fall. Vidare ska offentlig försvarare också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott för vilket det lindrigaste straffet på skalan är fängelse i sex månader. För ringa narkotikasmuggling är det lindrigaste straffet böter, du kan alltså inte heller på denna grund ha rätt till offentlig försvarare.

Vidare anges i 21 kap. 3 a § andra stycket RB att offentlig försvarare därutöver ska förordnas om…
1. den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen
2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Om ditt fall går under någon av dessa punkter är svårt att säga, men som utgångspunkt gäller att en misstänkt ska ha rätt till juridiskt biträde vid åtal. Domstolen tar bland annat hänsyn till målets karaktär (om det är ett enklare eller svårare mål), vad själva målet kommer handla om (är det en komplicerad rätts- eller bevisfråga som ligger i centrum för bedömningen kan det exempelvis tala för rätten till offentligt försvar), men också hur god möjlighet den misstänkte har att själv föra sin talan.

När du gör din ansökan om att få offentlig försvarare, bör du uppmärksamma rätten på att din situation faller in på någon av ovan nämnda punkter (till exempel att du behöver en försvarare med hänsyn till utredningen, och motivera varför).

Observera att du som tilltalad under vissa närmare förutsättningar som anges i 31 kap. 1 § RB måste ersätta staten en del av kostnaderna för ett offentligt ansvar om du fälls till ansvar för brottet.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Om du fortfarande har några funderingar får du gärna kommentera under frågan, så svarar jag så snabbt som möjligt.

Bästa hälsningar,

Sandra SöderbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”