Vad räknas som fastighetstillbehör och vad är stadigvarande bruk?

2020-07-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Många servitut verkar verkar luta sig mot jordbalken 2 kap. Vad är stadigvarande bruk? Låter mer som en näring än ett fritidshus. Och kan fastighetstillbehör vara en byggnad med nyttjanderätt på min mark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I 2 kap. jordabalken (JB) behandlas i dess första lagrum vad som utgör allmänna fastighetstillbehör. Som fastighetstillbehör räknas byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter samt naturlig gödsel (2 kap. 1 § första-fjärde stycket JB).

Som byggnader räknas inte bara hus utan även murar, broar, bryggor och andra uppbyggda konstruktioner. En byggnad behöver inte ligga över jordytan för att anses som fastighetstillbehör; däremot måste den vara uppförd inom fastigheten. Flyttbara skjul som kan transporteras från plats till plats räknas inte som fastighetstillbehör. Däremot krävs det inte att en byggnad sammanfogas med marken för att den ska räknas som fastighetstillbehör. Exempelvis räknas en oljecistern som inte är fäst vid marken utan enbart hålls kvar av dess tyngd som fastighetstillbehör (se prop. 1966:24 s. 60 och 88). Exakt vad som anses med stadigvarande bruk framkommer inte av lagtexten. I praxis har däremot uttalats att "installatörens" avsikt med att tillföra föremålet ska ha varit att det ska vara där för mer permanent bruk. Viss ledning torde vara möjligt att ta från Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering. I de allmänna råden anses med byggnad för stadigvarande bruk en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten mer än fem år.

Som fastighetstillbehör räknas även byggnad eller anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns (jfr 2 kap. 1 § femte stycket JB). Som synes är en byggnad eller anläggning som innehas med stöd av en servitutsrätt på annan fastighet tillbehör till den härskande fastigheten, om inte anläggningen redan är tillbehör till den tjänande fastigheten. Om anläggningen uppförts av ägaren till den härskande fastigheten och rätten att ha anläggningen på den tjänande fastigheten tryggats med en servitutsupplåtelse, blir anläggningen därmed tillbehör till den härskande fastigheten. En anläggning som uppförts av fastighetsägaren – och som därmed är fastighetstillbehör – förblir tillbehör till denna fastighet även om ägaren upplåter anläggningen genom servitutsavtal till en ägare av en annan fastighet.

I ditt fall kan en byggnad på din fastighet vara fastighetstillbehör trots att annan har nyttjanderätten. Om den däremot har uppförts av den härskande fastigheten och tryggats med ett servitutsavtal kan den istället utgöra fastighetstillbehör till den fastigheten. I bedömningen av vad som är att avse som stadigvarande bruk får ledning tas enligt beskrivningen ovan.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2014)
2021-01-25 Sambo vill köpa in sig i hus
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande

Alla besvarade frågor (88430)