Vad menas med "särskilda skäl" i 11 och 12 §§ semesterlagen?

FRÅGA
Hej I paragraf 11 och 12 i semesterlagen nämn det "Om det finns särskilda skäl"Vad är ett särskilt skäl?Vad menas med det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående din fråga; om vad som menas med "om det finns särskilda skäl" i 11 och 12 §§ Semesterlagen (SemL).

11 § SemL reglerar hur semesterledighet ska förläggas om det inte går att komma överens arbetsgivare och arbetstagare emellan. Om semesterledigheten förläggs på annat sätt än genom överenskommelse, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta senast två månader före ledighetens början. Men om det finns särskilda skäl, kan en sådan underrättelse lämnas senare.

Vad som avses med "särskilda skäl" i 11 § anges i prop. 1976/77:90 s 186. De fall som åsyftas för situationen är dels fall där arbetsgivaren överhuvudtaget inte har möjlighet att iaktta tvåmånadersregeln, exempelvis när det är fråga om det har anställts en ny arbetstagare alltför nära semesterstängningen. Och dels fall där arbetsgivaren med fog är tvungen att tillämpa kortare underrättelsetid.

12 § SemL anger hur lång en semester ska vara. Lagen säger att semesterledigheten ska som huvudregel förläggas så att arbetstagaren får ledigt under en period om minst 4 veckor under juni-augusti. Men om det finns särskilda skäl, får perioden förläggas till annan tid. Bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala om att semestern ska vara under en annan tid. Oftast löser sig svårigheter kring 12 § genom att parterna avtalar sinsemellan, men även utan avtal kan ledigheten förläggas annorlunda om särskilda skäl finns (prop. 1976/77:90 s 188).

Vad som avses med "särskilda skäl" i 12 §, är väldigt individuellt beroende på situation och i slutändan bör frågan överlåtas till rättstillämpningen. Dock säger förarbeten att vid bedömningen, ska arbetstagarnas önskemål vara av stor betydelse. Tillsammans med hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen och viktiga samhällsintressen (att sjukvård, kommunikationer och annan samhällsservice fungerar). Men om verksamheten kan organiseras så att dessa behov kan tillgodoses utan att ledighetsperioden behöver flyttas, anses de inte som särskilda skäl. (prop. 1976/77:90 s 188)

Sammanfattning

För 11 och 12 §§ SemL är det allmänt sett svårt att klargöra vad ett "särskilt skäl" är för något, då detta beror på den individuella situationen och i slutändan bör överlåtas till rättstillämpningen.

Men vad som kan sägas om "särskilda skäl" i 11 §, är att det exempelvis kan vara när arbetsgivaren har anställt någon ny precis innan semesterstängning och därför inte har möjlighet att underrätta arbetstagaren innan.

Vid bedömningen av "särskilda skäl" enligt 12 §, ska hänsyn tas till arbetstagarens önskemål samt till säkerheten på arbetsplatsen och andra viktiga samhällsintressen. Dock, om arbetsgivaren kan organisera verksamheten så att dessa behov kan tillgodoses ändå, anses de inte som särskilda skäl.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om något var oklart eller om du har fler frågor, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?