Vad krävs från testamentsvittnen och vad gäller för kopior av ett testamente?

Hej!

Behöver två vittnen på ett ORIGINALtestamente skriva under med enbart sina namn eller ska de kompletteras med:

Namnförtydligande, yrke, adress, personnummer, tfnnummer?

Vad gäller en kOPIA på ett testamente:

Kopian överensstämmer med originalet:

Kopans riktighet intygas :

eller enbart Vidimeras: eller Bestyrks:

Vilka uppgifter ska finnas på kopian förutom namn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har delat upp din fråga i två delar. Jag kommer först svara på vad som krävs från vittnena på originaltestamentet och sen svara på vad som gäller för kopior av testamenten.

Vad krävs av vittnen till ett testamente?

De formkrav gällande vittnena som krävs för att testamentet ska vara giltigt är att de ska i "samtidig närvaro" se när testatorn (den som testamentet gäller) undertecknar testamentet och veta om att det är ett testamente som de bevittnar samt sedan själva skriva under testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalk). I övrigt finns rekommendationer att testamentsvittnena bör anteckna yrke och hemvist för att lättare kunna identifiera dem, det kan även vara praktiskt att ange personnummer. Det bör finnas ett namnförtydligande men det är inget krav för att testamentet ska vara giltigt (10 kap. 2 § ärvdabalk).

Vad gäller för en kopia av ett testamente?

Huvudregeln och utgångspunkten är att det krävs en originalhandling för att skriftlighetskravet ska anses vara uppfyllt. Det har dock godtagits kopior i vissa fall. Om originaltestamentet uppfyllde formkraven och det inte finns några misstankar eller skäl att anta att kopian skulle skilja sig från originalet (För tidigare rättsfall se: NJA 1977 s. 168 och HovR T 2277-08, 2009-05-11). Det går alltså i vissa fall att använda en kopia men jag skulle rekommendera att spara originaltestamentet på ett sånt ställe att den inte behövs användas.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning