FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut08/05/2022

Vad krävs för att kunna häva ett servitut?

Min granne har servitut på brunnen enligt servitutet skall han med mig underhålla och betala mig 200 kronor per år. Inget av detta händer får göra allt underhåll själv, detta har på gått i 6 år, börjar bli less på han. Kan jag av ovanstående uppgifter säga upp servitutet på något sätt. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga så att servitutet har ingåtts av antingen dig eller en tidigare ägare av fastigheten frivilligt. Alltså inte genom fastighetsbildning, expropriation eller annat tvångsförvärv. Underhållet tolkar jag så att det är delat 50/50 mellan dig och din granne. 

Jag kommer behandla både det fallet att din granne inte vare sig betalar eller hjälper till med underhållet och det fallet att han betalar men hjälper inte till i underhållet. 

Vad krävs för att ett servitut ska kunna upphävas?

Frivilliga servitut som det är fråga om här regleras av 14 kap. jordabalk (1970:994) (JB framöver). 

Det finns två huvudsakliga typsituationer då ett servitut kan hävas. Den första är när någon av parterna inte gör vad som krävs enligt servitutsavtalet, 14 kap. 7 och 8 §§ JB. Den andra är när avgifter för servitutet inte har betalats, 14 kap. 9 § JB. 

Din granne betalar men hjälper inte till med underhållet.

I detta fall så är det 14 kap. 7 och 8 §§ JB som är av intresse. När din granne inte hjälper till med underhållet så åsidosätter han sina skyldigheter enligt avtalet, han måste därmed försöka "fixa" det genom att börja göra det som han ska och ersätta dig för eventuell skada, 14 kap. 7 § JB. Du har alltså inte en omedelbar hävningsrätt om din granne upphör att underhålla brunnen. Däremot, om:

  • Hens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig och,
  • hen inte rättar sig inom skälig tid efter du sagt till hen att upphöra med avtalsbrottet

Då får du rätt att häva servitutet och rätt till ersättning för skada, 14 kap. 8 § JB.

Din granne varken underhåller eller betalar.

För det fallet att grannen inte betalar sin avgift finns det en särskild regel i 14 kap. 9 § JB som innebär att du har rätt att häva servitutet om:

  • Grannen inte betalat avgiften inom en månad från förfallodatumet och, 
  • om försummelsen inte är av ringa betydelse.

I din situation så har grannen inte betalat sina avgifter på 6 år. Det går utifrån detta hävda att, även om beloppet inte är särskilt stort, att försummelsen inte är av ringa betydelse. 

Sammanfattning:

Du har alltså två tillvägagångssätt att häva servitutet. Om det är så att grannen inte betalar hade jag rekommenderat att gå den vägen, eftersom det är både enklare att bevisa och det finns starka skäl att inte betrakta försummelsen som av ringa betydelse. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline 

Med vänliga hälsningar,
Fredrik Eriksson

Fredrik ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?