Vad krävs för att jag ska bli häktad?

FRÅGA
Hur stor är sannolikheten att bli häktad för olovligt förfogande? Fått kallelse till förhör 24/10. Kan jag räkna med att få gå hem efter förhöret? Jag är skyldig och kommer att erkänna.
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring förutsättningar för häktning.

Till att börja med regleras dessa frågor i brottsbalken (BrB) och framför allt i rättegångsbalken (RB).

För att den misstänkte ska kunna häktas ska vissa häktningsgrunder föreligga och följande krav måste därför uppfyllas:

* Den misstänkte måste vara misstänkt för ett brott som föreskriver minst ett år i straffskalan.
Den som döms för olovligt förfogande kan dömas till böter eller fängelse i ett år. På så sätt uppfylls detta krav.
(24 kap. 1 § 1 stycket RB och 10 kap. 4 § 1 stycke BrB).

* Den misstänkte måste vara misstänkt på sannolika skäl. Sannolika skäl är den starkaste misstankegraden för användning av tvångsmedel och det krävs att polisen har övertygande bevisning om skuldens sannolikhet.
Det finns undantag till detta, sk. utredningshäktning. Den misstänkte kan häktas om hen enbart är skäligen misstänkt, dvs. misstänkt på en lägre misstankegrad än sannolika skäl. Detta kräver dock att alla andra krav för häktning är uppfyllda och att det föreligger synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar. Utredningshäktning får dessutom inte vara längre än en vecka. Efter en vecka måste misstankegraden komma upp i sannolika skäl för fortsatt häktning, annars måste den misstänkte släppas.
(24 kap. 1 § 1 stycket och 24 kap. 3 § RB).

* Det måste föreligga en risk för att den misstänkte:
a) avviker. Med avvikande menas framför allt att den misstänkte lämnar orten i syfte att hålla sig undan,
b) undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Här avses alltså en risk för att den misstänkte avlägsnar spår efter brottet eller exempelvis påverkar ett vittne som kan lämna upplysning i saken och som är av betydelse för utredningen, eller
c) fortsätter att begå brott. Med detta avses att den misstänkte, om hen försätts på fri fot, begår nya brott före det att hen hunnit lagföras för det första brottet.
(24 kap. 1 § 1 stycket 1-3 punkten RB).

* Häktning får dessutom endast ske om det ändamålsenligt, behövligt och proportionerligt.
Ändamålsprincipen innebär att tvångsmedlet häktning bara får användas om det är bundet till det ändamål för vilket tvångsmedlet har beslutats.
Behovsprincipen innebär att häktning bara får användas när det föreligger ett påtagligt behov, är nödvändigt och då en mindre ingripande åtgärd inte skulle vara tillräcklig för att tillgodose behovet.
Proportionalitetsprincipen innebär att häktning bara får användas om behovet av häktning uppväger de intrång och men den orsakar för den misstänkte.
(24 kap. 1 § 3 stycket RB).

* Häktning får inte ske om det kan antas att den misstänkte enbart kommer att dömas till böter.
(24 kap. 1 § 4 stycket RB).

Sammanfattningsvis är det många krav som ska uppfyllas för att häktning ska bli aktuellt. Att kraven är så många och är strängt ställda beror helt enkelt på att det är ett ingripande med tvångsmedel mot den misstänkte. Tyvärr har jag ingen möjlighet att svara på hur stor sannolikheten för häktning är i ditt enskilda fall gällande brottet olovligt förfogande, däremot måste ovanstående punkter uppfyllas för att häktning ska kunna ske.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du flera funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (255)
2021-09-18 Kan en väktare eller butikspersonal kvarhålla en person?
2021-09-17 Var ansöker man om ersättning när man suttit oskyldigt häktad?
2021-08-22 Häktningsort
2021-08-19 Vilken ersättning har man rätt till om man suttit häktad?

Alla besvarade frågor (95785)