FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/08/2019

Vad krävs för att få resning till den tilltalades förmån beviljad?

Vad krävs för att beviljas resning i en dom för våldtäkt mot barn?

I fallet som jag känner till och vill hjälpa en person med, fanns det en hel rad med felaktigheter och misstag, att börja med att första anmälan till socialen och polisen hade felaktig information såsom att offret skulle ha pratat om sädesvätska vilket denne inte hade gjort enligt vittnen, utan detta var anmälarens egna ord. Sedan togs inte upp ett vittnesmål för den misstänktes fördel, där ett vittne vittnade om exakt samma händelse i samma lokal mellan sig själv och den misstänkte som det såkallade offret påstod hade hänt med henne med tvång. Alltså offret hade kunnat se detta föregående händelsen och beskriva det istället att det hände för henne i verkligheten!Räcker dessa för en resning med hjälp av några andra liknande detaljer i fallet vars dom gavs med endast stöd av offrets berättelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om resning hittar du i rättegångsbalken (RB).

Resning är ett extraordinärt rättsmedel

En ansökan om resning kan endast gälla en redan lagakraftvunnen – dvs. ej längre överklagbar – dom. För att en resning ska prövas och än mer beviljas krävs därför att det föreligger ytterst speciella förhållanden som gör resningen påkallad, eftersom domar som vunnit laga kraft ska annars i allmänhet anses som slutgiltiga. Av förståeliga skäl anses emellertid möjlighet till resning viktigt, särskilt för att frikänna tilltalade i just brottmål och det existerar därför i dessa fall ingen tidsfrist för när en resningsansökan måste ha inkommit (RB 58 kap. 2 §). Fortfarande krävs att en eller flera särskilda omständigheter föreligger för att resningen ska beviljas. Kortfattat kan det beskrivas som att resning kan beviljas:

1. om domare eller andra tjänsteman som arbetar med målet utfört en brottslig gärning eller tjänsteförseelse som kan antas ha inverkat på målet,

2. om någon av domarna eller åklagaren varit jävig,

3. om falsk bevisning har använts, både skriftlig eller muntlig sådan,

4. om nya bevis framkommit/blivit kända efter domen eller aldrig presenterats i rätten och dessa bevis sannolikt skulle ha inverkat mildrande eller frikännande för den åtalade,

5. om juridiken som domen bygger på uppenbart har tillämpats fel av rätten.

Bedömning i fallet du beskriver

Med den begränsade information som jag kan utläsa ur din frågeställning får jag intrycket av att du menar att bevisupptagningen varit bristfällig, alltså att polisen och rätten inte har tittat på all tillgänglig bevisning i målet. Det skulle i så fall kunna hamna under p.4 (se ovan), alltså att den tilltalade hade frikänts om bevisning som ignorerades hade tagits med i bedömningen. Va du beskriver är alltså mycket riktigt en möjlig resningsgrund. Tyvärr är det omöjligt för mig att avgöra den eventuella framgångschansen med en sådan resningstalan utan djupare insikt i målets detaljer. Det tål också att upprepas att resning är ett mycket ovanligt rättsmedel och att det krävs ganska mycket för att få till en sådan prövning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo