Vad krävs för att en polis ska få kolla igenom din bil?

2019-08-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad krävs för att en polis ska få kolla igenom din bil. Är det Samma krav som en kroppsvisitation
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

De lagar som blir relevanta för din fråga är brottsbalken (BrB), polislagen och rättegångsbalken (RB). När det kommer till en sådan ingående och integritetskränkande åtgärd som kroppsvisitering och genomsökning av en bil måste polis ha stöd i lag för att vidta sådana åtgärder.

Krav för att få stanna ett fordon

För att en polistjänsteman ska ha rätt att stoppa ett fordon måste en av fyra grunder vara uppfyllda enligt Polislagen 22 §:

1. Det ska finnas anledning att anta att någon i bilen begått ett brott

2. För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras

3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller

4. Att reglera trafiken

Det räcker alltså med att en av de fyra punkterna är uppfylld för att polisen ska få stanna ett fordon.


Genomsökande av fordon

Det finns två sätt som gör att polisen får genomsöka en bil. För det första har polisen rätt att genomsöka ett fordon om det finns en husrannsakan som ger tillåtelse, (RB 28 kap 1 §). En bil räknas som ett slutet förvaringsställe och kan därmed bli föremål för husrannsakan. För att en husrannsakan ska tillåtas krävs det:

- Anledning att anta att ett brott har begåtts, där fängelse kan vara en påföljd.

- Om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet.

För det andra så får en polis genomsöka ett fordon i den utsträckning som behövs för att kontrollera om det finns ex. vapen eller andra farliga föremål som kan användas för brott på annans liv eller hälsa, (Polislagen 20 a §). Polisen får dock bara genomsöka fordonet om det, med hänsyn till omständigheterna, kan antas att föraren faktiskt har farliga föremål i sin bil och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Syftet med denna bestämmelse är just för att polisen inte ska kunna missbruka sina befogenheter och göra en ogrundad genomsökning, utan det måste antas med hänsyn till omständigheterna att en genomsökning ska göras. Dessutom får inte polisens ingripande vara mer ingående än vad som är nödvändigt (Polislagen 8 §)

Kraven för att polisen ska få genomsöka ett fordon utan husrannsakan är alltså:

- Det ska alltså vara ett ingripande i förebyggande syfte som består i att söka efter vapen eller tillhyggen som kan användas vid brott mot liv och hälsa.

- Det kan antas att dessa vapen eller tillhyggen faktiskt finns i bilen.


Kroppsvisitation

För att en polis ska få lov att kroppsvisitera en person krävs det att det kan antas att du begått något brott som kan ge fängelse som påföljd. Det kräver även att man är skäligen misstänk för att kroppsvisitationen ska vara okej att genomföra. I vissa fall kan dock även en person som inte är skäligen misstänkt bli kroppsvisiterad, men detta är enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för utreda ett brott, (RB 28 kap 11 §). En polis får bara kroppsvisitera utifrån vad som är nödvändigt av säkerhetsskäl som ex. för att se om du bär vapen eller andra farliga hjälpmedel, (Polislagen 19 §)

Kraven för att en kroppsvisitation ska vara tillåten är alltså:

- Det antas att du har begått ett brott där fängelse kan ges ut som påföljd där du ska vara skäligen misstänkt. Exempelvis har polisen rätt att kroppsvisitera en person som man antar har begått brottet misshandel (BrB 3 kap 5 §) eftersom straffet kan bli fängelse men polisen har inte rätt att kroppsvisitera en person som antas har begått brottet förtal (BrB 5 kap 1 §) eftersom det enbart är ett bötesbrott

- I vissa fall behöver du inte vara skäligen misstänk med då krävs det att finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för att utreda brott.

- Polisen får enbart kroppsvisitera utifrån vad som är nödvändigt av säkerhetsskäl.


Sammanfattningsvis…

så får polisen endast stanna ett fordon om en av de fyra punkterna i 22 § är uppfylld. För att genomsöka ett fordon utan en husrannsakan ska det kunna antas att det finns vapen i fordonet och att det finns en stor risk att dessa kan komma att användas vid brott mot annans liv och hälsa. En kroppsvisitation kräver att personen är misstänkt för brott, och där syftet med visitationen är att hitta bevisföremål.

Det inga klara och tydliga gränser för när kroppsvisitation och genomsökande av fordon är tillåtet utan det krävs alltid en avvägning i varje enskilt fall. Exempelvis är "skäligen misstänkt" och "kan antas" inte helt klarlagda begrepp. Det som är viktigt att veta är att polisen inte får passa på att genomsöka en bil bara för att de hade laga stöd att stanna bilen. Det är hårda krav, och om ingen av kraven för husrannsakan eller genomsökande av fordon föreligger har polisen alltså inte rätt att genomsöka ett fordon.

För att ge dig ett tydligare svar på din fråga så måste kraven för antingen en husrannsakan (RB 28 kap 1 §) vara uppfyllt eller kraven för genomsökande av fordon (polislagen 20 a §) för att en polis ska få kolla igenom din bil. Till skillnad från reglerna vi en kroppsvisitation så krävs det inte att föraren av bilen är skäligen misstänkt för något brott som kan ge fängelse som påföljd. Det krävs istället att det kan antas att det finns något i bilen som kan skada en annan persons hälsa eller liv.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna ställa ytterligare en fråga så ska vi försöka svara på den!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81799)