FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader25/11/2020

Vad kostar det att driva ett ärende om obetald faktura till domstol?

Hej! Vårt bolag, X, har en fordran på ett annat bolag Y på totalt 8.206kr inkl moms. De bestrider fakturan och vägrar betala, vi har kört det så långt vi kan men vi anser att vi har ett bra "case". Min fråga till er är vad man kan förvänta sig för minimikostnader om man driver ärendet vidare till Tingsrätten med er hjälp? Om vår motpart ändå vägrar betala efter att ärendet hamnat hos Tingsrätten, kan vi då dra tillbaka ärendet för att undvika "skenande" rättegångskostnader??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har ert bolag en fordran på ett annat bolag. Motparten bestrider fakturan och vägrar att betala, er uppfattning är däremot att ni har ett bra case. Det omtvistade beloppet är 8.206 kronor ink. moms. Din fråga är vad ni kan förvänta er för minimikostnader om ni driver ärendet till domstol med hjälp av en av våra jurister. Ni undrar även om ni kan dra tillbaka ärendet en bit in i processen för att undvika "skenande rättegångskostnader".

Utgångspunkten i svensk processrätt är att den som tappar målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken, RB). Det stadgade innebär att om ni skulle stämma och förlora ett ordinärt tvistemål får ni stå för både era egna rättegångskostnader och motpartens. Lagen gör dock skillnad på ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.650 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). I ert fall understiger det omtvistade beloppet klart ett halvt prisbasbelopp och kommer därför att handläggas som ett förenklat tvistemål.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle ni förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som ni står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1404 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – en summa som kan variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar.

Som synes är de ekonomiska riskerna vid förlust av ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Skulle ni inte nå framgång med er talan blir ni därmed som högst ersättningsskyldiga till motparten med en timmes rättslig rådgivning och att ni själva får stå för ansökningsavgiften ni betalt in. Detta innebär dock att det i regel inte är värt att anlita ett ombud som företräder er i ärendet. Skulle ni nå framgång har ni endast rätt till samma ersättning från er motpart; dvs. en timmes rättslig rådgivning och ersättning för ansökningsavgiften för stämningen. I förenklade tvistemål är det därför vanligt att man företräder sig själv.

Det finns möjlighet att dra tillbaka en stämningsansökan, däremot ska målet ändå prövas om svaranden yrkar det (13 kap. 5 § RB). Anledningen är att om svaranden gått i svaromål ska den ha möjlighet att få målet avgjort, även om käranden skulle ångra sig. Om målet avgörs innebär det nämligen att det inte är möjligt att stämma i samma sak igen. I förenklade tvistemål är det däremot sällan motiverat att dra tillbaka stämningsansökan, just för att det sällan rör sig om "skenande rättegångskostnader".

I ert fall finns det en risk att om ni anlitar ett ombud som företräder er kommer ombudskostnaderna att "äta upp" er eventuella framgång i målet. Er fordran är i sammanhanget liten och det krävs inte många timmars arbete för att komma upp i vad fordran är på. Min rekommendation är därav att ni överväger att företräda er själva. Det kan däremot vara en god idé att utnyttja den timmes rådgivning ni har rätt till ersättning för med en jurist. Juristen kan i sådana fall vara behjälplig med att gå igenom ärendet och vilka möjligheter ni må ha till framgång och vara behjälplig med att skriva stämningsansökan. Om ni är intresserade av att gå igenom ärendet med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?