Vad kan straffet blir om man slår till någon?

FRÅGA
Hej min vän blev tillslagen slag av en personal som jobbade på en livsmedelsbutik. Vad är straffet mot personen som tillförde slagen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att klarlägga att jag inte kan ge något exakt svar på hur gärningen kan komma att rubriceras eller vad straffet i det enskilda fallet kommer bli eftersom det kräver en utredning av händelseförloppet. Jag kommer istället att redogöra för vilka brott som kan tänkas bli aktuella och vad straffskalan för de respektive brotten är.

Vad händer efter gärningen?

Jag förmodar att händelsen blivit polisanmäld eller att polisen har fått kännedom om händelsen på annat sätt. Efter polisanmälan bedömer polisen vilka möjligheter det finns att utreda brottet. Om det finns möjligheter att klara upp brottet inleds en förundersökning. Under förundersökningen utreder man brottet genom att exempelvis förhöra brottsoffret, den misstänkta och eventuella vittnen. Om man finner att det finns tillräckliga skäl för åtal kommer en åklagare att väcka talan i domstol och domstolen kommer sedan döma i målet.

Vad är det för brott om man slår någon?

Det brott som kan aktualiseras när man slår någon är brottet misshandel. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för misshandel. Straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse upp till högst två år.

Om brottet är att anse som ringa, dvs en ringa misshandel, är straffskalan istället böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB). I straffskalorna ryms påföljder så som samhällstjänst, villkorlig dom och skyddstillsyn. Vilken påföljd som väljs beror på omständigheterna kring händelsen och den dömdes personliga förhållanden.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93108)