Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej,Jag är gift och har ett eget sparande på ett ISK och vanligt konto. Jag sätter in en del av lönen på dessa konto varje månad. Jag skulle vilja skydda dessa pengar som min enskild egendom, bl.a. för att vi har inga gemensamma barn men min partner har barn och jag vill inte att det sparandet ska ingå i bodelningen vid ett dödsfall. För att vara mer tydligt vill jag skydda både det beloppet som finns på mina konto idag, framtida avkastningar och framtida insättningar. Är det möjligt att göra det genom ett äktenskapsförord? Hur ska det formuleras i så fall? Om äktenskapsförord inte är ett bra alternativ vilka andra lösningar som finns?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag att gå igenom vad som allmänt gäller när makar avser göra egendom till enskild vid en framtida bodelning. Sedan kommer jag närmare behandla den egendom det här rör sig om, det vill säga de bankmedel, den avkastning och de framtida insättningar du önskar göra enskild genom äktenskapsförord. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning samt saker att tänka lite extra på.

Allmänt

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB) och ska därmed ingå i den bodelning som förrättas i samband med att en av makarna går bort (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom makarna gjort enskild genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord är ett formalavtal och måste ingås på ett visst sätt för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och skrivas under av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).

Bankmedel och framtida avkastning som enskild egendom

Som jag förstår det har du pengar på två olika konton, ett sparkonto och ett ISK-konto, vilka du önskar göra till din enskilda egendom. Detta är fullt möjligt genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord där ni klargör att egendomen på dessa konton ska vara din enskilda och därmed hållas utanför en eventuell framtida bodelning (7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB samt 10 kap. 1 § ÄktB). Här är det viktigt att specificera varje konto med bankkontonummer och vilken bank det gäller.

Avkastning på enskild egendom blir inte automatiskt enskild utan räknas som giftorättsgods som ska ingå i en framtida bodelning. Om ni vill att avkastningen av de fonder och aktier ni gjort enskilda också ska vara din enskilda egendom måste ni alltså särskilt ange det i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Framtida insättningar som enskild egendom

Avseende de framtida insättningarna på de konton ni genom äktenskapsförord gjort till din enskilda egendom ser situationen lite annorlunda ut. Ett krav på äktenskapsförord är nämligen att det måste avse specifik egendom. Detta är för att den ena maken inte ensidigt ska kunna förändra betydelsen av förordet i praktiken, utan den andra makens godkännande. Om man utformar ett äktenskapsförord på så sätt att innehållet i ett visst bankkonto ska vara enskild egendom kan den ena maken, du i detta fall, i teorin sätta in alla sina pengar på just det kontot före en skilsmässa. På så sätt skulle du ha möjligheten att ändra vad som är enskild egendom på egen hand, vilket inte är tillåtet.

Det går alltså tyvärr inte att göra ett växande innehåll på ett visst konto till enskild egendom med ett äktenskapsförord. Däremot är det möjligt att göra de pengar som finns på ett konto när äktenskapsförordet skrivs till enskild egendom, om man specificerar beloppet. Man kan därefter uppdatera med jämna mellanrum genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Gör man såhär är det viktigt att pengarna på kontot inte sammanblandas med andra pengar som är giftorättsgods. För att undvika sammanblandning bör enbart den make som äger det konto det rör sig om, du i detta fall, göra insättningar på kontot.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är genom äktenskapsförord som makar kan avtala om vad som ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom vid en framtida bodelning. Bankmedel på såväl sparkonto som ISK-konto kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det ställs inga krav på hur ett äktenskapsförord ska se ut utöver de formkrav som jag beskrivit ovan (skriftligt, daterat, underskrivet samt registrerat). Vid upprättandet av äktenskapsförord är det dock viktigt att äktenskapsförordet utformas på ett tydligt sätt, så att det klart framgår vad som utgör enskild egendom. Detta blir extra relevant just då det rör sig om fonder, aktier och konton där även avkastningen måste behandlas. Var därför noga med att specificera varje konto med bankkontonummer, vilken bank det gäller samt att datera äktenskapsförordet. Det går inte att genom äktenskapsförord göra framtida insättningar till enskild egendom. För att åstadkomma detta får man istället skriva nytt äktenskapsförord där man specificerar de belopp som finns på det aktuella bankkontot med jämna mellanrum.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1274)
2021-10-21 Hur gör vi för att upphäva ett gammalt äktenskapsförord?
2021-10-07 Hur kan man reglera enskild egendom vid en eventuell bodelning?
2021-10-05 Giftemål mellan kusiner
2021-09-29 Ärver sambor varandra?

Alla besvarade frågor (96515)