vad kan man göra om vittnet ljuger i domstol?

Hej. Jag har blivit dömd och fälld för ett brott jag inte begått. Överklagan är gjord och ansökan om ny prövning lämnades utan bifall. Begärde resning, samma sak där, nu har jag överklagat resningsansökan. Till saken hör är att jag kan bevisa, och har så gjort, att vittnet ljugit i flera delar av sina berättelser då denne varit edsvuren. Är det inte tillräckligt för att få domen uppriven och bli frikänd då jag dels kan bevisa mened, och att vittnet behövde 4 olika berättelser på sig innan åklagaren ansåg mig skyldig. Skall det inte räcka med att jag kan bevisa att vittnet ljugit i rätten? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag förstår det som att du har överklagat i ett mål där du är åtalad för brott, och nu inväntar du svar angående överklagandet av en ett negativt beslut i en resningsansökan. 

Som du säkert förstår kan jag inte uttala mig om vad som ligger till grund för de beslut som fattats i ditt ärende specifikt, men jag ska försök förklara rättsläget mer generellt. Det finns inga lagstadgade regler om hur en domstol ska värdera bevisningen i ett mål, utan det närmaste man kommer är att domstolen ska bedöma åtalet efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Generellt kan sägas att det är domstolen som avgör huruvida något är bevisat eller inte, och beviskravet i brottmål är ganska högt. Det du kan göra är att bringa rimligt tvivel till åtalet, och om rimligt tvivel föreligger, ska domstolen inte döma dig. Utan att veta vad bevisningen i sin helhet bestod av gentemot dig, kan såklart uppgifter av ett vittne vara av stor betydelse. Om dessa uppgifter inte är sanna, ska de såklart inte läggas till grund för domen. Det är domstolen som gör en bedömning av vittnets utsaga, dess trovärdighet och tillförlitlighet. Det är alltså en sammanvägd bedömning av allt som åklagaren lagt fram som görs, och ett vittnes eventuella falska uppgifter kanske inte nödvändigtvis ändrar detta. Det kan ju finnas annan bevisning i målet som domstolen finner är tillräckligt oberoende av vittnets uppgifter. Alternativt så anser domstolen inte att det är visat att vittnet ljuger i väsentliga delar så att det påverkar bedömningen av utsagan i sin helhet. 

Om du inte redan har anmält gärningen till polisen, kan du göra detta. Om det inte har gått för lång tid sedan din förhandling i tingsrätten, kan du också begära ljudfilerna från inspelningen av vittnesförhöret, så som underlag för din anmälan till polisen. Men efter en viss tid efter domen vunnit laga kraft, gallras dessa ljudfiler från domstolen, vanligen inom någon vecka. Resning är något man kan begära och få om ett vittne avgett en falsk utsaga, och det kan antas ha påverkat utgången av målet, alltså om uppgiften lagts till grund för domen (se 58 kap. 2§ 3p. rättegångsbalken). Det är ganska ovanligt att få beviljat resning. En utsaga är falsk om den är medvetet oriktig, och det krävs inte att personen kan fällas för brott för att denna punkt ska bli aktuell. Troligtvis har domstolen inte ansett att du kan visa att vittnets utsaga är falsk, och uppenbarligen har ni olika syn på detta.

Sammanfattningsvis kan jag tyvärr inte svara på varför de beslut som fattats i ditt ärende, har fattats, utan kan bara ge dig generella utgångspunkter i dessa frågor. Det kan vara så att domstolen inte anser att du visat att vittnets uppgift är osann i de delar som legat till grund för domen, eller så fanns det finns tillräcklig bevisning i övrigt för att åtalet ändå ska anses styrkt. Då det verkar som att du uttömt alla rättsmedel vad gäller överklagande och resningsförfarandet, finns det tyvärr inte mycket annat att göra i nuläget än att invänta beslutet om ditt överklagande av resningsbeslutet. Om ljudfilen ännu inte har gallrats från tingsrätten, kan du begära ut den också som underlag och göra en polisanmälan. Det är annars tyvärr ganska svårt att visa att någon ljuger, och menedsåtal är ganska ovanliga, men man kan alltid försöka. Det är uppenbart att ni har olika syn på vad som är bevisat i detta fall, och domstolen har sagt sitt. Det är tyvärr en ganska svår kamp att vinna.

Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett bättre svar än detta, men jag hoppas att du ändå har fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”