FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/05/2021

Vad kan man göra om man sökt till en statlig tjänst som man inte fått trots att man har både erfarenhet och utbildning?

Hej, Jag har en fråga till er ang. en statlig tjänst.

Jag arbetar just nu för en statlig myndighet och har sökt en annan tjänst på samma myndighet. Tjänsten jag har sökt har jag också utbildning för samt vikarierat på den till och från i nästan fem år. Jag fick här om dagen veta att de nu har gjort ett urval för vilka som ska få komma på intervju, och jag är inte en av dem. Och jag vet att några av dem som kommer få en intervju inte har lika mycket och lång arbetserfarenhet som jag på den positionen. Har de rätt att strunta i att erbjuda mig en intervju då? Jag arbetar också halvtid på min nuvarande tjänst men har uppgett att jag kan arbeta heltid om tjänsten blir aktuell för mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår att detta kan upplevas som orättvist och vid en första anblick låter det inte som att det har gått helt rätt till. Jag ska försöka göra mitt bästa att redogöra för vad som gäller enligt gällande lagstiftning men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.

Utgångspunkten är att en arbetsgivare får anställa vem hen vill. Det finns dock regler som inskränker arbetsgivarens rätt att anställa – genom lagen om offentlig anställning (LOA) eftersom det berör en statlig tjänst, lagen om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslagen.

Lagen om offentlig anställning

För statliga tjänster gäller att arbetsgivaren måste ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som förtjänst och skicklighet. Om det inte finns särskilda skäl ska skicklighet gå före förtjänst men även andra sakliga grunder kan vägas in vid bedömningen (4 § LOA).

Med skicklighet avses lämpligheten för arbetet genom relevant erfarenhet så som teoretisk och praktiskt utbildning eller erfarenhet från tidigare verksamhet. Med förtjänst innebär den vana som har förvärvats genom tidigare tjänstgöring, ofta antalet statliga tjänsteår men även arbeta i andra privata eller kommunala anställningar kan beaktas (prop. 1973:90 s. 404-405).

Handlingarna i rekryteringsprocessen är allmänna vilket innebär att du har rätt att begära ut anställningsärendets underlag (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).

Om du anser att anställningsprocessen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till Statens överklagandenämnd. Notera dock att överklagan måste ske inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla.

Lagen om anställningsskydd

Eftersom du jobbar halvtid och därmed är deltidsanställd så har du rätt till heltidsanställning enligt LAS. Detta förutsätter dock att du har anmält till din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses samt att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25a § LAS).

Om flera arbetstagare har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (26 § LAS).

I ditt fall verkar du både ha berättat för din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad samt har tillräckliga kvalifikationer eftersom du har utbildning samt tidigare har vikarierat för tjänsten.

När det gäller kravet på att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska tillgodoses är detta något mer oklart. Enligt förarbeten till lagen är detta krav tillexempelvis inte uppfyllt om "en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad" (prop. 1996/97:16 s 50).

Om du anser att arbetsgivaren inte har iakttagit denna bestämmelse kan du yrka på skadestånd. Om du vill ta vidare denna fråga är min rekommendation att du pratar med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan (38 § LAS).

Diskrimineringslagen

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande om diskriminering sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Eftersom du inte tagits ut till anställningsintervju kan du begära att få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som de personer som togs ut till anställningsintervju hade (2 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Arbetserfarenhet är inte en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen men om du anser att du inte har fått jobbet på en annan ovan angiven grund har du möjlighet att anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen. Om du är fackligt medlem kan du även vända dig till dem för att få hjälp med hur du ska ta vidare frågan.

Sammanfattning

Enligt LOA måste arbetsgivare för statliga tjänster ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som exempelvis förtjänst och skicklighet. Eftersom du har utbildning för tjänsten samt vikarierat på tjänsten i flera år bör du anses ha både förtjänst och skicklighet som är relevant för tjänsten.

Enligt LAS har du som deltidsanställ rätt till företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad under ett antal förutsättningar. Det finns tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna avgöra om arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att du får tjänsten.

Enligt diskrimineringslagen får man inte bli diskriminerad utifrån ett antal uppräknade grunder. Arbetserfarenhet är dock inte en sådan grund.

Med stöd i både LOA och diskrimineringslagen har du rätt att begära ut anställningsärendets handlingar och kan därigenom läsa vilka meriter och erfarenheter personerna som fick intervju hade.

Min rekommendation

Eftersom det inte låter som det har gått helt rätt till i ditt fall både när det gäller LOA och LAS har du möjlighet att ta ärendet vidare i enlighet med det jag angivit under tidigare rubriker.

Om du är fackligt medlem är min rekommendation att du tar ärendet till dem så att de kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig i slutändan! Om du har några fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”