Vad kan man göra om grannens häck orsakar problem på egen fastighet?

2018-09-20 i Fastighet
FRÅGA
Hej!En kväll i somras så gick jag och bröt av några av grannens grenar på sin töja häck.Denna töja häcken börjar jag bli trött på.Dessutom så verkar vår granne inte fatta att vi är de som drabbas värst av att grenar växer in till vår tomt.Vår nya granne upptäckte detta vad jag hade gjort.De sa att vi glömmer detta.Vår nya granne började prata om att de skulle klippa grenar på vår sida i fortsättningen.Något som jag inte tänker tillåta.Dessutom så har många av deras töja buskar blivit så fula nu att de blir bruna.De sa i somras att de inte är nöjda med den här töja häcken.Vad ska man göra med en sån här granne?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att en häck som ligger på grannes tomt orsakar dig problem, eftersom grenar växer över till din tomt samt att häcken till viss mån ser otrevlig och vanvårdad ut.

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln mellan grannar är att man ska visa skälig hänsyn till varandra enligt 3 kap 1 § JB.

Det är inte klarlagt hur långt denna hänsynsregel sträcker sig. Högsta domstolen har i ett avgörande (se NJA 1990 s. 71), konstaterat att underlåtenhet att klippa ner en vildvuxen häck som ligger på gränsen mellan två fastigheter kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Med fallet i åtanke skulle den hänsynsregeln kunna innebära att grannen är skyldig att vårda sin häck, i vart fall i den mån den påverkar din tomt.

Gren eller rot från intilliggande område

I 3 kap. 2 § fastställs det vad som gäller i fråga om grenar eller rötter som tränger in från intilliggande område. Innebörden av 2 § är att en fastighetsägare har rätt att klippa ner en gren som sträcker sig över från grannfastigheten, om grenen utgör en oangelägenhet.

Av din fråga framgår det att ni drabbas negativt av att grenar från häcken växer över på er fastighet. Detta kan ses som en sådan oangelägenhet som lagen tar sikte på. Bestämmelsen i 2 § innebär en rätt för dig att själv klippa bort den delen av grannens häck som kommit in på din tomt. Detta förutsätter dock att det inte finns någon risk att klippandet av grenen kan medföra en skada av betydelse för din granne. Om du har anledning att anta att grannen misstycker till att du klipper ner grenen, är det därför säkrast att först erbjuda grannen en möjlighet att själv åtgärda problemet.

Konsekvenser av otillåtet nedklippande av gren

Denna regel ger dock inte er granne en rätt att under några omständigheter klippa ner grenar på er sida av tomten. Att klippa ner grenar på annans tomt kan falla in under brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalken, respektive skadegörelse, 12 kap. 1 § Brottsbalken vilka kan resultera i skadestånd, böter eller fängelse. Även skadeståndstalan enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen kan bli aktuellt. Enligt denna bestämmelse ska en person som avsiktligt (uppsåt) eller med vårdslöshet orsakar en sakskada ersätta skadan.

I första hand rekommenderar jag dock att ni för en diskussion med grannen och försöker komma fram till en lösning som passar er båda beträffande häcken.

Vänligen.

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll